Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan niet geschieden zal. Gebruik niet ijdel den naam

des Heeren. ') Bemin uw naaste meer dan uzelf

Wees niet dubbelzinnig, noch dubbeltongig; want de dubbeltongigheid is een strik des doods. — — Wees niet voorbarig met de tong; de mond toch is een

strik des doods. Haat voor goed den booze en

oordeel rechtvaardig. — — Maak geene scheuring; doch houd vrede en vereenig wie twisten. Belijd uwe zonden.» ')

Geestverwantschap is er dus zeker, al ontbreekt de litterarische overeenkomst zoo goed als geheel.

Talrijker, hoewel nog alles behalve talrijk, zijn de punten van overeenkomst tusschen onzen brief en den zgn. tweeden Clemensbrief, welke in waarheid eene homilie is. 3) De vraag, hoe deze overeenkomst moet worden verklaard, hetzij uit bekendheid van den auteur met Jacobus — of omgekeerd —, hetzij uit zijne afhankelijkheid van i Clemens en Hermas, kan hier onbeantwoord blijven. l) De punten van overeenkomst zijn te weinig beteekenend, dan dat wij dit met zekerheid zouden kunnen uitmaken.

In 2 Clem. 4 wordt de nadruk gelegd — volkomen in den geest van Jacobus — op het uitoefenen van

') De beteekenis zal wel zijn: gij zult geen meineed doen; vgl. L. V. op Exod. 20: 7.

-) Voor meerdere punten van overeenkomst kan men vergelijken Zyro, Theol. St. u. Kr. 1872, S. 725 waar wij lezen: „Besonders auffallend ist die Verwandtschaft zwischen Jakobus und Psettdobarnabas."

Men denke aan het oordeel van Harnack.

*) Vgl. Zahn, Einl. S. 98.

Sluiten