Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Gal. 6 : 2) door den geest, weshalve deze werken ook «vruchten van den geest» genoemd worden (Gal. 5:22).]) Met deze werken komen overeen de door Jacobus geëischte werken, die ook niet aan de Mozaïsche wet, maar aan den <'o,uo,- nhioi rt/i tltuiytotaj beantwoorden en feitelijk in werken der liefde en der barmhartigheid bestaan. Het verschil is nu evenwel dit, dat bij Paulus eerst sprake kan zijn van werken bij den mensch, die principieel reeds gerechtvaardigd is, en dat, hoe noodig Paulus verder ook de werken moge oordeelen, het heilsvertrouwen toch nooit, gelijk bij Jacobus, berust op de werken, maar altijd op het geloof in Gods genade (in Christus), waardoor de mensch vergiffenis van zonden, resp. vergiffenis van zonden en den geest verkrijgt, als het nieuwe, het heil in zich sluitende principe der gerechtigheid en des levens (vgl. Rom. 4:23—25; 5:1, 8—9, 18—19; 8:2—4; IO:9—IO).

Letten wij eindelijk nog op de rechtvaardigheid zelve, zoo bestaat er wel overeenstemming tusschen Paulus en Jacobus ten aanzien van de grondbeteekenis van dit begrip, maar de vraag is, of dit ook geldt van de nadere toepassing van het begrip 2).

Rechtvaardigen — pr"]sr! — tiixaiouv, is eene uitdrukking, ontleend aan de rechtspraak en heeft dus foren-

') Vgl. Holtzmann, Nt Theol. II, S. 332.

2) Sieffert (li. R. E. 1900, S 584) wijst er op, dat SawAKtixi bij Jacobus niet kan beteekenen : „selig machen (Huth) oder als gerecht erweisen (Preusz): denn das heiszt es nie ; auch nicht gerecht machen (Hofm , Wies.): denn davon waren die Wei ke nicht Grund sondern Folge Vielmehr hat es auch hier die gewöhnliche Bedeutung: ftlr gerecht erklaren." Vgl. ook Weiss, bibl. Theol. d N. T. S 189, Anm. 3.

Sluiten