Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen, zoo spoedig de Regeering dezen eigendom, door het uitvaardigen van eene akte van concessie, waarbij te\ ens de rechten van den grond geregeld worden, geschapen heeft, enz

„Tengevolge van eene in den Staatsraad beraadslaagde akte van concessie verleend, zullen de mijnen, zooals ik bereids heb aangetoond, eenen nieuwen onroerenden eigendom vormen, die met de geheele onschendbaarheid en heiligheid der bestaanden bekleed is. Alles wat tot de ontginning dient, zal een deel van het onroerend goed uitmaken

„Alvorens de concessie echter verleend kan worden, moeten eene reeks van voorbereidende maatregelen getroffen en bepaalde voorschriften vervuld worden. Men moet het

opsporen der delfstoffen aanmoedigen en surveilleeren

„Rechter tusschen hen, die aanspraken doen gelden, onpartijdig beoordeelaar van hunne rechten en middelen, zal het gouvernement tusschen de verschillende concurienten beslissen en aan hem, die de delfstof opgespoord en ontgonnen heeft, de schadevergoeding verzekeren waarop hij aanspraak kan maken, voor het geval aan hem de concessie

niet toegewezen wordt"

Graaf Stanislas de Girardin las, als rapporteur van de Wetgevende Vergadering, zijn bericht voor in de zitting

van 21 April 1810.

Uit hetgeen hij zeide willen wij slechts het volgende

aanhalen:

„Aan wien dient de eigendom der nuttige delfstotien

(mines) te worden toegekend?

„Volgens het oordeel van de uit Uw midden gekozen Commissie, mijne heeren, aan den Staat, en zij vermoedt, dat het ontwerp dit ook duidelijk zou hebben uitgesproken, wanneer deze wet den Code Civil voorafgegaan ware. Maar dit nu positief te willen uitspreken, zou gelijk staan met het schenden van een zijner grondbeginselen. En inbreukmaken op de burgerlijke wet is eene gevaarlijke zaak. Dit

Sluiten