Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedragen, namelijk niet van enkele duizenden gulden, maar van tonnen gouds."

Maar, zoo vragen wij ons af, waarom heeft dan de Minister diezelfde bladzijde van Achenbach's werk niet ten einde gelezen? Hij zou dan gezien hebben, dat Achenisach ook het geval aanhaalt van eene door den Staat aan den ontdekker, op grond van art. 1 (», uitbetaalde schadevergoeding van 2 millioen francs.

Wanneer het geldt om aan de Kamer de voordeelen van Staats-exploitatie in het licht te stellen en haar te bewegen daartoe verlof te geven, dan tracht de Minister de zaakzoo aanlokkelijk mogelijk voor te stellen. Eene bij het wetsontwerp gevoegde projectie-teekening van de gemaakte boringen en een daaruit samengesteld profiel moeten aantoonen, dat het bewuste terrein een groot aantal dikke steenkoollagen bevat, op zoodanige diepte, dat de daarin aanwezige kolen zonder onoverkomelijke technische bezwaren aan den dag kunnen worden gebracht. De Minister wijst op de door de Commissie voorgespiegelde baten bij ontginning. Naar eene matige schatting zal, bij eene ontginning van slechts 500,000 ton per jaar, reeds f 300,0(10 winst verkregen worden en die winst zou vertienvoudigd kunnen worden, wanneer de productie tot 5,000,000 ton per jaar opgevoerd was, de tegenwoordig gebruikte hoeveelheid steenkool in Nederland. De raming der Commissie, voorgelicht door erkende deskundigen, omtrent de uitgestrektheid en de formatie van het steenkoolterrein, scheen den Minister zoodanig toegelicht, dat hij zich onbezwaard achtte hare technische conclusiën aan de overweging dezer zaak ten grondslag te leggen, enz.

Maar wanneer het geldt aan de ontdekkers, zij die concessie hebben aangevraagd en deze nog niet hebben kunnen erlangen, omdat 'de Staat zichzelf de zaak wil toewijzen, de bij art. 16 bedongen winstderving uit te keeren; waar het de vraag geldt, om het bedrag van zulk eene schadevergoeding vast te stellen, neen, dat kan niet, dan wordt

5

Sluiten