Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksgezondheid. In de tweede plaats de overweging, dat op geen ander terrein het nadeel van uitstel zich zoo sterk doet gevoelen ~ als op dat van de slechte woningtoestanden, die zich van geslacht tot geslacht voortslepen. Een derde overweging ligt in de omstandigheid, dat hier geenszins een geheel nieuw terrein, tot dusverre aan bestuurs-zorg onttrokken, wordt betreden, doch dat integendeel wordt voortgebouwd op bestaande grondslagen. Ten vierde is van belang, dat de beoogde hervormingen kunnen worden venvezenlykt zonder te groote offers van de schatkist te vergen, zoodat V financieele steun van het Rijk en de gemeenten kan worden toegezegd, zonder dat men bevreesd behoeft te zijn, dat de toezegging niet gestand zal worden gedaan.

De middelen, welke te baat moeten worden genomen om de slechte woningtoestanden te keeren, worden bepaald door de oorzaken zelve dier toestanden. Als de voornaamste oorzaken worden in de Memorie van Toelichting vermeld:

1". de mogelijkheid om slecht ingerichte, voor de gezondheid schadelijke woningen bij voortduring te verhuren;

2°. de weinige geneigdheid om aan woningen, welke dreigen onbewoonbaar te worden, de noodige verbeteringen aan te brengen;

de aanbouw van insolide, aan de matigste eischen niet voldoende woningen, welke zoo niet terstond dan toch na eenige jaren het aantal krotten zullen vermeerderen;

4°. de onvoldoende aanbouw van goede woningen;

5°. financieel onvermogen, waardoor velen genoodzaakt zijn, zich met een slechte woning te behelpen.

Het streven moet zijn deze oorzaken zooveel mogelijk weg te nemen. Geheel gelukken zal dat natuurlijk nimmer, zelfs niet indien particulieren en de overheid zoo krachtig mogelijk samenwerken. De armoede zal uit de maatschappij niet verdwijnen en zoolang er armen zijn, zullen er ook zijn, die slechts \veinige stuivers weekhuur voor een woning kunnen betalen. Raakt hier het vraagstuk aan dat der armenzorg, daarnevens zijn vele gevallen, waarin voor betere huisvesting op gezonden economische» grondslag zeer goed gezorgd zou kunnen worden.

Het eerste middel, om in de toekomst betere woningefi te verkrijgen, is streng toezicht op den aanbouw. Door gemeente-verordeningen moet dit toezicht in het leven geroepen worden, doch de wetgever moet zorg dragen, dat de gemeentebesturen dezen plicht niet verzuimen of op onvoldoende wijze naleven.

Nevens streng toezicht op den aanbouw moet ook worden

3

Sluiten