Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplichtingen, den gemeentebesturen opgelegd, maakt de wet ook melding van tal van bevoegdheden, waarvan de gemeentebesturen kunnen, maar niet behoeven gebruik te maken. Sommige van die bevoegdheden hadden de gemeentebesturen reeds, doch er werd weinig gebruik van gemaakt, terwijl omtrent andere bevoegdheden twijfel bestond.

Als de meest geschikte organen ter bevordering van de volkshuisvesting is aan de gemeentebesturen, onder hoogere controle, de zorg voor dit rijksbelang in den ruimsten zin opgedragen.

Dat het aldus ingerichte wetsontwerp ook slechts met betrekking tot één onderdeel in strijd zou zijn met eenige grondwettige bepaling of met den geest onzer staatsinstellingen kon de Regeering om de boven opgegeven redenen geenszins toestemmen. Bij de beoordeeling houde men voortdurend in het oog het verschil tusschen rijkszaak en rijkszorg, gemeentezaak en gemeentezorg. De Grondwet laat niet alleen toe, dat in de wetgeving daartusschen scherp wordt onderscheiden, zij geeft ook zelve eene vingerwijzing, dat het wenschelijk kan zijn zich te bewegen in de richting, bij dit wetsontwerp ingeslagen. „Wanneer — zoo luidt de derde zinsnede van art. 144 der Grondwet — de wetten, algemeene maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen het vorderen, verleenen de gemeentebesturen hunne medewerking tot uitvoering daarvan". Voor welke doeleinden en op welke wijze die medewerking zal worden gevorderd, wordt geheel aan den wetgever overgelaten. De autonomie der gemeentebesturen bestaat hierin, dat I". de regeling van het bestuur van de huishouding der gemeente aan den raad is toevertrouwd en 2°. de gemeenteraad ten behoeve van die belangen, welke als gemeentelijke belangen worden aangemerkt, al die verordeningen kan maken en besluiten kan nemen, die hij in het belang der gemeente noodig oordeelt. De vraag, of de autonomie der gemeentebesturen is geschonden, komt dus eigenlijk hierop neder, of al dan niet terecht de volkshuisvesting tot rijkszaak is verklaard. Zeer zeker kan de wetgever misbruik maken van de bevoegdheid, om onderwerpen, oorspronkelijk tot het gebied der vrije gemeentelijke werkzaamheid beboorende, aan zich te trekken ter regeling, doch in dit bijzondere geval kon van zoodanig misbruik geen sprake zijn. En daar het gemeentebestuur volgens de Grondwet tweeërlei taak heeft: 1°. het bestuur der gemeentelijke huishouding en regeling of bevordering van gemeentelijke belangen ; 2°. het verleenen van medewerking tot uitvoering van wetten, wordt terecht de taak der uitvoering van de Woningwet grootendeels aan de gemeentebesturen opgedragery

Sluiten