Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steund, hare schulddelgingen geheel uit hare inkomsten bestrijden, zullen zij na eenigen tijd een groot actief hebben tegenover haar passief. Aangezien de vereenigingen statutaire waarborgen moeten opleveren, dat zy uitsluitend ten behoeve der volkshuisvesting werkzaam zijn, zal het bezit van een groot actief nooit kunnen leiden tot verrijking der leden, maar integendeel slechts een middel kunnen vormen, om in ruimere mate dan te voren hun doel na te streven.

Het is mede ten einde een overzicht te verkrijgen van hetgeen de gemeentebesturen verrichten ter bevordering van woningbouw, dat in artikel 52 den gemeentebesturen de verplichting wordt opgelegd, jaarlijks een beredeneerd verslag uit te brengen over hetgeen ter verbetering der volkshuisvesting is verricht, terwijl van Regeeringswege een algemeen verslag wordt samengesteld.

Het verleenen van voorschotten en bijdragen aan bouw vereenigingen zal een doeltreffend middel blijken, om hunne werkzaamheid zich te doen uitbreiden. Zooals ook in het Verslag tegenover de bedenkingen van enkele leden door anderen werd aangevoerd, kunnen zulke vereenigingen, al zijn zij volkomen solide, hunne schuldbrieven moeilijk plaatsen. De reden hiervan is, dat deze schuldbrieven ter beurze geen courant artikel zijn. Particuliere bouwondernemers en bouw-speculanten weten zich het benoodigde kapitaal te verschaffen door hypotheken, maar zulke ondernemers bouwen dikwijls slechte woningen. Bouwvereenigingen, die solide woningen willen bouwen en tegen matige prijzen willen verhuren, kunnen vaak niet de rente betalen, welke de hypotheekbanken vorderen.

Het stelsel van voorschotten, in de Woningwet gehuldigd, staat eenigermate tegenover het stelsel, dat in België is ingevoerd, waarbij de Rijkspostspaarbank een deel harer kapitalen tegen matige rente aan bouwvereenigingen ter leen verstrekt. Wanneer de bouwvereenigingen zich evenwel bezighouden met de opruiming van slechte woningen, om in de plaats daarvan nieuwe te stichten, zullen zij in vele gevallen niet in staat zijn de rente te betalen, welke de spaarbank moet vorderen, met het oog op de rente, die zij weder aan de inleggers te betalen heeft. Het stelsel der Woningwet geeft daarentegen ook in zulke gevallen de gelegenheid, om aan vereenigingen de financiëele hulp te verstrekken, die onmisbaar is voor het bereiken van het doel, waarvoor zij zijn opgericht.

§ 9. De negende paragraaf bevat de strafbepalingen. Tot dusverre was de naleving der gemeentelijke verordeningen op het stuk van bouwpolitie en woningzorg slechts verzekerd door de bepalingen van artikel 161 en 162 der Gemeentewet. De maximum-

Sluiten