Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt bij de Woningwet aan de gemeentebesturen de bevoegdheid verleend tot het desnoods ten koste der overtreders doen wegnemen, beletten of verrichten van hetgeen in strijd met deze wet of de krachtens haar vastgestelde verordeningen of besluiten wordt daargesteld, ondernomen of na gelaten. De kosten worden bevoorrecht verklaard op het gebouw, ten aanzien waarvan zij zijn besteed en hebben rangorde na de kosten tot behoud, bedoeld in artikel 1185, 4". Burg. Wetboek. Deze regeling zal voornamelijk van beteekenis zijn bij het richten van aanschrijvingen aan eigenaren, om verbeteringen aan hunne woningen te doen aanbrengen. Worden deze uitgevoerd door het gemeentebestuur ten koste dei overtreders, dan worden de gemaakte kosten ingevoideid bij dwangbevel, op de wijze in artikel 47 omschreven en welke ontleend is aan den inhoud der artikelen 7—10 van het ontweipvan wet tot regeling der bevoegdheid van het administiatief hooggerechtshof, aangeboden door de Staatscommissie, benoemd by Kon. Besluit van 16 September 1891 n°. 14. Hiermede is eene groote praktische verbetering verkregen boven den vroegeren toestand, toen een gemeentebestuur, gemaakte kosten op de betrokken eigenaren willende verhalen, zich genoodzaakt zag tegen hen een

civieljarocÊS aan te vangen.

"Voorts bevat § 10 eenige bepalingen omtrent vrijstelling van zegel- en registratierechten, omtrent de toepasselijkveiklaring \ .in de wet op loodsen, keeten enz., en op rijks- en provinciale ge bouwen. Eindelijk wordt een termijn van drie jaren gesteld, waarbinnen de plaatselijke verordeningen, regelende het onderwerp, waarin de Woningwet voorziet, met de bepalingen dezer wet in aansluiting moeten worden gebracht, wordt een voorschrift gegeven omtrent de jaarlijks van wege de gemeentebesturen en het Rijk uit te brengen verslagen over de verbetering der volkshuisvesting en bepaald, dat de wet officieel kan worden aangehaald onder den titel van „Woningwet."

Het tijdstip van inwerkingtreden der Woningwet wordt niet in de wet zelve bepaald: volgens artikel 54 zal dit bij Kon. Besluit geschieden. Dit staat in verband met de omstandigheid, dat voor de uitvoering van enkele voorschriften vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur wordt vereischt. Zie de artikelen 7, 611 lid; 8, 6P lid; 9. 9e lid; 78, 2e lid (van § 5); 28, 7e lid; 30, le lid; 34 en 36. Binnen vier jaren na het in werking treden der wet zal nog de algemeene maatregel, in artikel 9, 5' lid genoemd, worden uitgevaardigd.

Sluiten