Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKEMNGFA OP DE ARTIKELEN.

§ 1. Voorschriften betreffende aan woningen te stellen eischen.

Artikel I.

1. De gemeenteraad stelt voorschriften vast betreffende de eischen, waaraan moet worden voldaan:

a. bij het bouwen van woningen,

b. bij het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van woningen,

c. met betrekking tot bestaande niet onder b begrepen woningen.

2. De gemeenteraad stelt voorschriften vast nopens behoorlijke bewoning.

I. stelt vast. Hierin ligt de verplichting van het gemeentebestuur opgesloten, om voorschriften vast te stellen, behoudens de vrijstelling, bedoeld in artikel 4.

In liet O. O., artikel 2, werd bepaald sub 1: stelt in het belang van gezondheid en veiligheid voorschriften vast" en sub 2: rstelt in het belang van gezondheid en zedelijkheid enz." De keuze dier woorden en vooral van liet woord ..gezondheid", in stede van „openbare gezondheid", geschiedde, om voor de toekomst eene opvatting te voor. komen, gelijk uitgedrukt lag in het Koninklijk Besluit van 12 Juli 1897 (Stbl. n°. 175), waarbij bepalingen werden vernietigd van eene ver ordening der gemeente Utrecht, tegen besmetting niet ongedierte en tegen overbevolking gericht. In dat Koninklijk Besluit werd overwogen, dat ,.al moge bewijsbaar zijn, dat de gezondheid der bewoners onder overbevolking en besmetting roet ongedierte lijdt, een en ander in elk geval behoort tot hunne bijzondere gezondheidszorg en hieromtrent noch bij de gemeentewet noch bij eenige andere wet eenige bevoegdheid aan de gemeentebesturen is toegekend." Artikel 135 Gemeentewet bepaalt nl., dat de Raad de verordeningen maakt, die in het belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid worden

Sluiten