Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen afstaan en de kosten van ophoogen dier wegen, bestrating, rioleering enz. enz. zullen vergoeden.

8. Ingevolge een wensch, geuit in het Verslag, is in het G. O. aan artikel 5 het vierde lid toegevoegd.

Niet in alle gemeenten, in welke het instituut der bouwvergunning bestaat, was het recht van beroep op den raad toegekend. Thans zal krachtens de Woningwet dit recht allerwege bestaan, volgens regelen bij plaatselijke verordening vast te stellen. In zoodanige verordening zal o. a. de termijn moeten worden aangegeven, waarbinnen het beroep moet worden ingesteld en waarbinnen door den Raad eene beslissing moet worden genomen.

Artikel 6.

1. Voorzoover eene verordening met betrekking tot gebouwen Burgemeester en Wethouders daartoe uitdrukkelijk bevoegd verklaart, kunnen zij:

a. nadere eischen vaststellen ten opzichte van in die verordening bepaaldelijk aangewezen punten;

b. vrijstelling verleenen van het voldoen aan in die verordening bepaaldelijk omschreven eischen.

2. In het geval, omschreven sub a van het voorgaand lid, is beroep op den gemeenteraad toegelaten, volgens regelen, bij plaatselijke verordening vast te stellen.

3. Van het besluit van den gemeenteraad wordt door Burgemeester en Wethouders onverwijld kennis gegeven aan hem, die het beroep heeft ingesteld.

4. Wijkt het besluit van den gemeenteraad van dat van Burgemeester en Wethouders af, dan geldt bedoelde kennisgeving als eene door Burgemeester en Wethouders verleende vergunning.

I. In dit artikel is de bevoegdheid geregeld van den Gemeenteraad, om aan B. en W. tot zekere hoogte het recht over te dragen, eischen te stellen ten opzichte van gebouwen (delegatie van macht; vergelijk het algemeen overzicht blz. 44). Voorts is in artikel 6 het recht van dispensatie geregeld.

Opzettelijk is onbeslist gelaten de staatsrechtelijke vraag, die tot zooveel verschil van gevoelen aanleiding heeft gegeven, of het stellen van nadere eischen gerekend moet worden te behooren tot de uit-

Sluiten