Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De bevoegdheid van den gemeenteraad om voorziening te vragen, vermeld in het derde lid, is in de wet gebracht door aanneming van. een amendement der heeren vak Asch van Wijck c. s. (H. II. blz. 1298). Artikel 201 der Gemeentewet bepaalt, dat de beslissing der Koningin binnen twee maanden, nadat het verzoek om voorziening is gedaan, bij een met redenen omkleed besluit te nemen, aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden, die met den meesten spoed voor de uitvoering zorgen.

4. centrale gezondheidsraad, 4e lid. Vergelijk artikel 4, 4e lid, algemeen overzicht blz. 45 en de bijlage.

5. De artikelen 166 en 169—173 der Provinciale wet, in het zesde lid aangehaald, hebben betrekking op het recht der Kroon tot schorsing en vernietiging van de besluiten van Gedeputeerde Staten, wegens strijd met de wetten of het algemeen belang. Die bevoegdheid blijft derhalve bestaan, onafhankelijk van de regeling, in het vierde en vijfde lid vervat.

De artikelen 166, 168, 172 en 174—177 der Gemeentewet bevatten bepalingen omtrent het ontwerpen der verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd, door de commissie voor de strafverordeningen uit den Gemeenteraad, en omtrent de wijze van afkondiging dier verordeningen, zonder welke afkondiging zij verbindende kracht missen, alsmede omtrent het in werking treden der afgekondigde verordeningen en hunne algeineene verkrijgbaarstelling.

Artikel 8.

1. Indien binnen twee jaren na het in werking treden dezer wet geene voorschriften, als bedoeld in artikel 1 en goedgekeurd overeenkomstig artikel 7, tot stand zijn gekomen, noodigen Gedeputeerde Staten Burgemeester en Wethouders uit zoodanige voorschriften te ontwerpen en binnen een bepaalden termijn bij hen in te zenden.

2. Over het ingediend ontwerp winnen Gedeputeerde Staten het advies van den inspecteur in en stellen daarna zoodanige voorschriften vast, als zij tot uitvoering van de bepalingen dezer wet noodig achten

3. Wordt door Burgemeester en Wethouders binnen den bepaalden termijn geen ontwerp ingediend, dan gaan Gedeputeerde Staten, den inspecteur gehoord, zelfstandig tot vaststelling van de voorschriften over.

Sluiten