Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het O. O., welke alleen gewaagde van het aankoopen van gronden en gebouwen, teneinde die over te dragen, gewijzigd. (Verslag M. blz. 47).

2. gebouwe n, 1® lid. Hiermede wordt gedoeld op het geval, dat slechte woningen, welker verbouwing eene vereeniging, vennootschap of stichting, als bedoeld in artikel 30, op zich wil nemen, aan zoodanig lichaam worden overgedragen. (M. v. T. op art. 31).

3. e i g e n d o m, 1® lid. Door de lieeren van Kol, Schaper en Troei.stra werd voorgesteld, om het woord eigendom te doen vervallen en een nieuw eerste lid in te voegen luidende „\ervreeniding van grond, aan de gemeente toebehoorende, heeft niet plaats, tenzij niet Onze toestemming." Dit amendement werd echter ingetrokken, nadat zoowel de Minister van Binnenlandsclie Zaken, als de Commissie van Voorbereiding, onder erkenning van de wenschelijkheid, dat de gemeentebesturen de bouwterreinen niet zouden verkoopen, maar ze in erfpacht zouden uitgeven, hadden betoogd, dat het niet raadzaam kon worden geacht, een absoluut verbod tot de Gemeentebesturen te richten, om grond te verkoopen. (H. II blz. 1395).

4. In artikel 48, 2° lid is bepaald, dat alle akten van overdracht, alsmede van uitgifte in erfpacht en opstal, opgemaakt ingevolge het 1® lid van dit artikel, vrijgesteld zijn van de rechten van registratie en overschrijving. (Verslag M. O. blz. 47). De bedoeling is, vrijdom te verleenen als de gemeente overdraagt aan^ vereenigingen enz., niet als bij aankoop door de gemeente aan haar overgedragen wordt.

Artikel 32.

1. Bij besluit van den gemeenteraad kan een bedrag beschikbaar worden gesteld:

a. ter uitvoering van een onteigeningsplan, als genoemd bij artikel 26;

b. ter tegemoetkoming in de kosten van voorziening in de huisvesting, verhuiskosten hieronder begrepen, der bewoners van na onbewoonbaarverklaring ontruimde en van overeenkomstig artikel 26 onteigende gebouwen;

c. tot aankoop van gronden en tot aankoop, aanbouw of verbouw van woningen in het belang der volkshuisvesting voor rekening der gemeente, ingeval dit noodzakelijk is voor de richtige uitvoering van deze wet.

Sluiten