Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De rente en de aflossing dezer voorschotten moeten voldaan worden in ten hoogste vyftig gelijke annuïteiten.

3. Aan de gemeenten kunnen tot betaling dezer annuïteiten bijdragen worden verzekerd uit 's Rijks kas.

1. vijftig annuïteiten, 2e lid. Vergelijk de derde aanteekening op artikel 30.

2. De Commissie van Voorbereiding merkte op, dat het voor de gemeente wenschelijk is te weten, of zij, steun toezeggende, ook harerzijds op Rijkshulp zal kunnen rekenen. Blijft dit onzeker, dan zal dit allicht een reden kunnen zijn tot weigering van voorschotten. I)e Commissie vroeg daarom, of niet bepaald kan worden, in welke gevallen steun van Rijkswege hier zal worden verleend.

De Kegeering antwoordde hierop, dit niet wel doenlijk te achten, maar zij betoogde, dat de gemeenten de gelegenheid zullen hebben omtrent het verleenen van Rijkshulp inlichting te vragen aan de Regeering, voordat zij hunnerzijds steun toezeggen. Wendt eene gemeente zich met zulk eene vraag tot de Regeering, dan zal deze het advies inwinnen van het college, bedoeld in artikel 35 en vervolgens aan de gemeente mededeelen, of en onder welke voorwaarden Rijkshulp kan worden verleend. (Verslag M. O. blz. 48).

3- Voorschotten en bijdragen, vergelijk aanteekening 2 op artikel 30.

Artikel 34.

1. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden regelen gesteld met betrekking tot de voorwaarden, waaronder geldelijke steun, als bedoeld in het voorgaand artikel, wordt verleend.

2. Onze besluiten tot het verleenen van zoodanigen geldelijken steun wordeji, met redenen omkleed, in de Staatscourant openbaar gemaakt.

Het stellen der regelen geschiedt bij algemeenen maatregel en niet in de wet zelve, ten einde zonder veel bezwaar tot wijziging der regelen te kunnen overgaan, indien de opgedane ervaring dit noodig maakt.

De openbaarmaking der besluiten, met vermelding der motieven, geschiedt als waarborg zelfs tegen den schijn van willlekeur, en tevens om controle en critiek, die tot betere uitvoering kunnen leiden, mogelijk te maken. (M. v. T. op art. 34).

Sluiten