Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 35.

1. Tot bijstand in de uitvoering van het bepaalde in de beide voorgaande artikelen wordt een college ingesteld, hetwelk de aanvragen om voorschotten en bijdragen onderzoekt, toezicht houdt op het richtig gebruik daarvan en overigens de werkzaamheden verricht, waarmede het bij algemeenen maatregel van bestuur wordt belast.

2. Dit college bestaat uit ten minste drie leden en wordt bijgestaan door een bezoldigden secretaris.

3. De leden en dfe secretaris worden door Ons benoemd en ontslagen.

4. Een der leden wordt door Ons als voorzitter aangewezen.

5. De leden en de secretaris genieten vergoeding van bureau-, reis- en verblijfkosten. Daarenboven genieten de leden presentiegeld.

Artikel 36.

De bevoegdheid en de werkkring van het college, in het voorgaand artikel bedoeld, worden nader bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld.

I. Het college zal ook belast worden met de uitbetaling en het toezicht houden op het gebruik der uitgekeerde sommen. Het zal de bijdragen innen, welke voor rekening der gemeente blijven en deze aan 's Rijks schatkist overdragen, ten einde deze in staat te stellen de annuïteiten te voldoen. (M. v. T. op art. 35).

§ 9. Strafbepalingen.

Artikel 37.

1. Op overtreding van de verordeningen, krachtens de artikelen 1, 8 en 27 vastgesteld, kan hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden worden gesteld.

2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan de rechter geldboete of hechtenis tot het dubbel van het voor elke overtreding gesteld maximum uitspreken.

Sluiten