Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Verg. over de maxima der straften liet algemeen overzicht blz. 64.

I)e Gemeenteraad blijft vrij, een lager maximum te stellen.

Daarom wordt in het tweede lid gesproken van het dubbel van het voor elke overtreding gestelde maximum, en niet van het dubbel van het in het eerste lid gestelde maximum.

2. De woorden „of daarvoor vrijwillig de geldboete is betaald", voorkomende in artikel 162 Gemeentewet, zijn hier weggelaten, aangezien artikel 91 j° art. 74 Wetb. v. Strafr. hierin voorziet. (M. v. T. op art. 37).

Artikel 38.

1. Hij, die zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders of zonder nadere goedkeuring met afwijking van het bouwplan, overeenkomstig hetwelk de vergunning is verleend, een gebouw opricht of geheel of voor een gedeelte vernieuwt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

2. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders hetzij krachtens eenig zakelijk recht tot woning in gebruik neemt, hetzij als eigenaar of in eenige andere hoedanigheid tot woning in gebruik geeft een gebouw of een gedeelte van een gebouw, laatstelijk niet als woning gebezigd, of wel eene inrichting, als bedoeld in artikel 49, eerste lid, voor zoover die niet aan het Rijk, de provincie of de gemeente toebehoort of daarbij in gebruik is.

In het eerste lid worden twee gevallen onderscheiden: le het bouwen zonder vergunning van B. en W.; 2e het bouwen in strijd met het bij de vergunning goedgekeurde bouwplan.

Vergelijk over de terminologie de aanteekeningen 2, 3, 4 en 5 op art. 5.

De slotwoorden staan in verband met artikel 49, 2e lid.

Artikel 39.

Hij, die niet of niet behoorlijk voldoet aan eene der verplichtingen, in artikel 9 of krachtens dat artikel bij algemeenen maatregel van bestuur of bij plaatselijke verordening opgelegd, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

De opgaven kunnen in dier voege zijn ingericht, dat, al voldoet de verhuurder aan zijne verplichting tot inlevering, de opgave zelve

Sluiten