Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te worden, evenzoo het blijven verhuren, of ook het laten bewonen zonder geld aan te nemen. (Verslag M. blz. 49).

2. Door de heeren vak Koi. c. s. was voorgesteld, om aan het eerste lid toe te voegen „tenzij blijkt, dat het hem onmogelijk was binnen den gestelden termijn andere huisvesting te bekomen". Dit amendement werd door den Minister van Justitie overgenomen, nadat de woorden „binnen den gestelden termijn" er uitgelicht waren. De bewoner, op wien de bewijslast drukt, zal zich dus niet op het fait d'excuse kunnen beroepen, indien de termijn verstreken is, en hij dan wel in staat is een andere woning te verkrijgen. (H. II blz. 1411).

3. De Minister van Justitie merkte bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer op, dat men art. 43 moet beschouwen in verband met artikel 19, 5e lid: „hangende de termijnen tot en de behandeling van de voorziening blijft de onbewt onbaarverklaring buiten werking", zoodat, in geval voorziening gevraagd is, de strafbepaling nog niet werkt. (H. II blz. 1411).

Artikel 44.

De in de artikelen 37—43 bedoelde strafbare feiten worden als overtredingen beschouwd.

§ 10. Slotbepalingen.

Artikel 45.

De bevoegdheid, den gemeenteraad toekomende ingevolge artikel 135 der Gemeentewet, blijft ten aanzien van het onderwerp, waarin deze wet voorziet, gehandhaafd, voor zoover de door hem te maken verordeningen niet met de bepalingen dezer wet in strijd zijn.

Vergelijk over de strekking dezer bepaling het algemeen overzicht blz. 44.

Er ligt eene tegenstelling in het woord „onderwerp", zijnde het geheel, waarin de Woningwet voorziet, en het woord „punten", in de artt. 3, 4 en 6 gebezigd, waarmede het begrip „ouderdeelen", „détails" woi-dt aangegeven.

De Regeering verklaarde, niet te kunnen ingaan op den wensch, in het Verslag geuit, om nader de grenzen der bevoegdheid van de gemeentebesturen af te bakenen. Iedere dergelijke poging zou, naar zij aanvoerde, nieuwe twistvragen doen rijzen. Het eenvoudigste middel

Sluiten