Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Alle acten en vonnissen betreffende overdrachten van onroerende zaken krachtens artikel 26, en alle acten van overdracht, alsmede van uitgifte in erfpacht en opstal opgemaakt ingevolge artikel 81, eerste lid, zijn vrijgesteld van de rechten van registratie en van overschrijving.

8. De aanschrijvingen en kennisgevingen, in de artikelen 14 — 16 en 18 bedoeld, geschieden bij te adviseeren dienstbrief.

De tweede volzin van liet eerste lid is opgenomen door overneming van een amendement der heeren de Waal Malefut en vax de Velde. (H. II blz. 1414).

De stukken, in liet 1° lid vermeld, behoeven niet te worden geregistreerd, die in liet 2e lid vermeld, worden gratis geregistreerd. Vergel. voorts aant. 4 op art. 31.

Artikel 49.

1. De artikelen 1-25 en 27 dezer wet zijn niet van toepassing op ter tijdelijke bewoning bestemde loodsen, keeten, tenten en andere soortgelijke inrichtingen, tenzij de bewoning, zij het door verschillende bewoners, langer dan vijf jaren aanhoudt.

2. Inrichtingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel mogen, voor zoover zij niet aan het Rijk, de provincie of de gemeente toebehooren, of daarbij in gebruik zijn, alleen met schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders ter bewoning ■worden gebezigd.

3. Burgemeester en Wethouders verbinden aan het verleenen van die vergunning voorwaarden in het belang van gezondheid, veiligheid en zedelijkheid.

4. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd op kosten deiovertreders te doen wegnemen of te beletten hetgeen zonder de vereischte vergunning of in strijd met de opgelegde voorwaarden wordt daargesteld of ondernomen en te doen verrichten hetgeen in strijd met die voorwaarden wordt nagelaten. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, geschiedt dit niet, dan nadat de belanghebbende schriftelijk is gewaarschuwd.

5. De artikelen 46 en 47 zijn op de in het vierde lid bedoelde kosten van toepassing.

Sluiten