Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Regeering, liet voorgestelde te vervangen door de bepaling, welke in de wet is opgenomen. Het zijn dus alleen de voorschriften omtrent het aanbrengen van verbeteringen en de onbewoonbaarverklaring, alsmede die omtrent de afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken, welke buiten toepassing blijven ten aanzien van gebouwen, aan Rijk of provincie toebehoorende of daarbij in gebruik. Op gebouwen der gemeente is de wet in haren vollen omvang van toepassing. (Verslag M. O. blz. 51).

2. De beweegbare woningen, vermeld in het tweede lid, verschillen in wezen dermate van gebouwen, dat maatregelen, overeenkomstig de Woningwet in het belang der volkshuisvesting genomen, uitteraard zich tot laatstgenoemde soort van woningen moeten beperken. Reeds de omstandigheid, dat beweegbare woningen niet onafscheidelijk met het grondgebied eener bepaalde gemeente verbonden zijn, moest van gelijkstelling doen afzien. Overigens blijven de gemeentebesturen bevoegd, krachtens art. 135 Gemeentewet j° 45 Woningwet, bepalingen met betrekking tot beweegbare woningen vast te stellen. (M. v. T. op artikel 50).

Artikel 51.

Alle plaatselijke verordeningen, regelende het onderwerp, waarin deze wet voorziet, vervallen drie jaren na het tijdstip, waarop zij in werking treedt, indien zij niet met inachtneming van de bepalingen dezer wet binnen dien termijn zijn herzien.

Ook al zijn bestaande plaatselijke verordeningen niet bepaaldelijk in strijd met de Woningwet, zoo is het nuttig, dat de gedwongen herziening den Raad noopt tot overweging van de vraag, in hoeverre, ook met het oog op de voorschriften der wet, aanvulling dier verordeningen in overweging moet worden genomen. (Verslag M. blz. 52).

Aangezien Ged. Staten, ingevolge artikel 8, eerst kunnen optreden, indien de Gemeenteraad binnen twee jaren na het in werking treden der wet niet voldoet aan zijne verplichting tot vaststelling van voorschriften, is in het G. O. de termijn in art. 51, welke in het O. O. op twee jaren was bepaald, gesteld op drie jaren. (Verslag M. blz. 52).

Artikel 52.

1. Jaarlijks doen Burgemeester en Wethouders aan den raad een beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de gemeente is verricht.

10

Sluiten