Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Dit verslag wordt ingericht in den vorm, door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken te bepalen.

8. Het wordt aan Gedeputeerde Staten en aan het college, bedoeld bij artikel 35, alsmede aan den centralen gezondheidsraad medegedeeld.

4. Van Regeeringswege wordt jaarlijks een algemeen verslag samengesteld, aan de Staten-Generaal aangeboden en in afdiuk tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld.

1. Dit artikel kwam in het O. O. niet voor, doch werd in het G. O. opgenomen naar aanleiding van de schriftelijke gedachtenwisseling over de §§ i en S. Men meende in het publiceeren \an een jaarlijksch verslag o. a. omtrent hetgeen de gemeenten verrichten ten opzichte van liet verleenen van financieelen steun aan bouwverenigingen. een middel te zien om het verleenen van zoodanigen steun te bevorderen. (Verslag M. O. blz. 44).

Het is echter duidelijk, dat de gemeentelijke verslagen, in het eerste lid bedoeld, en het algemeen verslag, in het vierde lid vermeld, vrij wat meer zullen bevatten dan alleen de mededeelingen over verleende voorschotten en bijdragen.

2. centrale gezondlieidsraaad, Se lid. Vergelijk liet algemeen overzicht blz. 45 en de bijlage.

Artikel 53.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van „Woningwet".

Evenals in de laatste jaren met alle belangrijke wetten, die dikwijls aangehaald moeten worden, geschiedde, is een korte titel aangegeven, waarmede de wet van 22 Juni 1901, Stbl. 158, houdende wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting, kan worden geciteerd.

Artikel 54.

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

Het tijdstip, waarop de Woningwet in werking zal treden, kon niet bij de wet zelve worden bepaald, aangezien voor de uitvoering van verschillende bepalingen de voorafgaande vaststelling % an een algemeenen maatregel van bestuur wordt vereischt. (\ erg. het algemeen overzicht blz. 66).

Sluiten