Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente, door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken aan te wyzen.

2. Zij genieten eene vaste bezoldiging benevens vergoeding van bureau-, reis- en verblijf kosten.

Artikel 14.

1. Het ambtsgebied van een hoofdinspecteur is een door Ons aangewezen gedeelte van het Ryk.

2. Binnen dat gebied oefent hy, in overeenstemming met de beslissingen van den centralen gezondheidsraad, het in artikel 1 ^ dezer wet omschreven Staatstoezicht op de volksgezondheid uit of heeft hij, voor zoover de uitoefening van dat toezicht door inspecteurs geschiedt, de leiding daarvan.

Artikel 15.

De hoofdinspecteurs:

a. dienen aan de Regeering, aan den centralen gezondheidsraad, aan de Gedeputeerde Staten of Onzen Commissaris in de provinciën en aan den raad of het college van burgemeester en wethouders in de gemeenten, in hun ambtsgebied gelegen, desgevraagd van bericht en raad in alle zaken, de volksgezondheid betreffende;

b. houden zich op de hoogte van den staat der volksgezondheid in hun ambtsgebied;

c. overwegen alle klachten, ter zake van benadeeling der volksgezondheid tot hen gekomen en vestigen de aandacht van den centralen gezondheidsraad of van het bestuur van eene in hun ambtsgebied gelegen provincie of gemeente op maatregelen die naar hun oordeel van overheidswege zijn te nemen in het belang der volksgezondheid;

cl. verrichten de onderzoekingen die hun noodig voorkomen en die, welke hun door den centralen gezondheidsraad zijn opgedragen, en kunnen onderzoekingen opdragen aan de inspecteurs en aan de gezondheidscommissiën in hun ambtsgebied,

e. geven van het voorkomen van besmettelijke ziekten ten spoedigste bericht aan den centralen gezondheidsraad en aan den inspecteur en de gezondsheidscommissie wien het aangaat;

f. houden een register van de geneeskundigen, tandmeesters, apothekers, apothekersbedienden, vroedvrouwen en leerling-vroedvrouwen, gevestigd in elke gemeente van hun ambtsgebied en

Sluiten