Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De leden worden door Onzen Commissaris in de provincie benoemd, geschorst en ontslagen. De benoeming geschiedt voor een bepaalden tijd, met dien verstande, dat jaarlijks zooveel mogelijk een vijfde gedeelte van het aantal leden aftreedt.

3. Voor iedere benoeming wordt eene voordracht, zooveel mogelyk van ten minste twee personen, aan Onzen Commissaris ingediend door den centralen gezondheidsraad, die vooraf burgemeester en wethouders der gemeente of — indien het betreft eene gezondheidscommissie voor meer dan ééne gemeente ingesteld — burgemeester en wethouders dier gemeenten in de gelegenheid stelt hem daarvoor, binnen een door den raad te bepalen termijn, eene aanbeveling te doen toekomen en deze aanbeveling of aanbevelingen bij de voordracht aan Onzen Commissaris overlegt.

4. Een der leden wordt door Onzen Commissaris als voorzitter aangewezen.

Artikel 25.

1. De gezondheidscommissiën zijn bevoegd deskundigen, met raadgevende stem, tot deelneming aan hare bijeenkomsten uit te noodigen.

2. Zij geven van het houden eener vergadering, zooveel mogelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen, tijdig kennis aan den hoofdinspecteur en aan de inspecteurs binnen wier ambstgebied de gemeente of gemeenten, waarvoor zij zijn ingesteld, gelegen zijn.

Artikel 26.

1. Elke gezondheidscommissie wordt bijgestaan door een secretaris, die door Onzen Commissaris in de provincie wordt benoemd, geschorst en ontslagen, gevestigd is in de gemeente waar de commissie haren zetel heeft en eene vaste toelage geniet, waarvan het bedrag wordt bepaald door de Gedeputeerde Staten der provincie. Zijne benoeming geschiedt voor vijf jaar.

2. Bij aftreding, ontslag of overlijden van den secretaris zendt de commissie, ter vervulling van de plaats, eene aanbeveling aan Onzen Commissaris.

3. Het ambt van secretaris is vereenigbaar met dat van lid der commissie.

Sluiten