Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor . icordt gelezen :

u tikel 27, derde lid: „de cora- „degene, die het onderzoek vermissie" richtte",

„geeft z\j" -geeft hij"

Vrtikel 31, eerste lid: „regter- „regterlijke ambtenaren ofaroblijke of geneeskun- tenaren van het Staatstoezigt dige ambtenaren" op de volksgezondheid"

Artikel 33.

In de wet van 10 April 1869 (Staatsblad n". 65), tot vaststelling /an bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken, de begiaatjlaatsen en de begrafenisrechten, gewijzigd bij de wet van 15 \pril 1886 |Staatsblad n". 64), wordt de volgende wijziging gebracht:

voor . wordt gelezen:

Artikel 16, derde lid: „van den „van den hoofdinspecteur van geneeskundigen in- de volksgezondheid in het specteur in de pro- district".

vincie".

Artikel 34.

In de wet van 20 Juli 1870 {Staatsblad n". 131), tot regeling van het veeartsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie, aangevuld bij de wet van 1 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 123) en gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n«'. 64) en 15 April 1896 (Staatsblad n". 68), wordt de volgende wijziging gebracht:

voor: 'rordt gelezen:

Artikel 10, tweede lid: „den ge- „den inspecteur, krachtens de neeskundigen inspec- gezondheidswet belast met het teur in den kring toezigt op de handhaving van waarin zij gevestigd de wettelijke bepalingen bezijn", treffende besmettelijke ziek¬

ten",

Artikel 35.

In de wet van 4 December 1872 (Staatsblad n". 134), tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad n«. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad

Sluiten