Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor: wordt gelezen:

Artikel 5, derde lid: «inspec- .hoofdinspecteur"

teur"

Artikel 5, vierde lid: „inspec- „hoofdinspecteur".

teur"

Artikel 5, achtste lid: „de in- „de hoofdinspecteur van de specteur van het ge- volksgezondheid"

neeskundig Staatstoezigt"

Artikel 5, negende lid: „de in- „de hoofdinspecteur"

specteur van het geneeskundig Staatstoezigt"

Artikel 89.

In de wet van 25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende, gewijzigd bij de wetten van 28 Juni 1881 (Staatsblad n". 103), 26 October 1889 (Staatsblad n°. 137) en 12 December 1892 (Staatsblad n°. 261), worden de volgende wijzigingen gebracht:

voor: wordt gelezen:

Artikel 16, tweede lid: „by een „bij een hoofdinspecteur van geneeskundigen in- de volksgezondheid"

specteur"

Artikel 20, tweede lid: „wijst den „benoemt den voorzitter en" geneeskundigen inspecteur of adjunctinspecteur, binnen wiens dienstkring het examen wordt afgenomen, of een lid of plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad als voorzitter der commissie aan en benoemt"

Sluiten