Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor: wordt gelezen:

Artikel 20, derde lid: „Het lid „De voorzitter en" of plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad, als voorzitter fungeerende, en"

Artikel 40.

In de wet van 27 April 1884 (Staatsblad n". i»6), tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen, gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n". 64) en 7 December 1896 (staatsblad n°. 191), wordt de volgende wijziging gebracht:

voor: wordt gelezen:

Artikel 6, eerste lid: „van den „van den hoofdinspecteur van geneeskundigen in- de volksgezondheid of, zoo specteur of adjunct- deze verhinderd is, van een inspecteur, of zoo door hem aan te wijzen indeze verhinderd zijn, specteur of niet met den van een door dien geneeskundigen dienst van inspecteur aan te wij- eenig gesticht belast lid van zen niet met den ge- de voor de gemeente ingeneeskundigen dienst stelde gezondheidscommissie", van eenig gesticht belast lid of plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad",

Artikel 41.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van: „Gezondheidswet".

Artikel 42.

1. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

2. Alsdan vervalt de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 58), regelende het geneeskundig Staatstoezicht, gewijzigd bij de wetten van 16 April 1867 (Staatsblad n#. 28), 15 Aprii 1886 (Staatsblad n". 64) en 15 April 1891 (Staatsblad n°. 81).

Sluiten