Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen als uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam geschiedt op een daartoe tot Ons gericht verzoekschrift van haar bestuur.

Ons besluit tot toelating wordt met redenen omkleed en wordt openbaar gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant; ingeval het afwijkt van het advies van Gedeputeerde Staten, met bijvoeging van dit advies.

Art. 8.

Bij het verzoekschrift, in het voorgaand artikel bedoeld, moeten worden overgelegd:

a. een authentiek afschrift van de statuten of de akte, waarbij het bestaan en de werkkring der vereeniging, vennootschap of stichting geregeld zijn;

b. het bewijs, dat op deze statuten of deze akte, voor zooveel noodig, de vereischte goedkeuring of bewilliging is verkregen overeenkomstig de te dien aanzien geldende wettelijke voorschriften;

c. voorzooveel openbaarmaking van statuten of akten als bovenbedoeld door de wet is voorgeschreven, het bewijs, dat deze openbaarmaking is geschied.

Art. 9.

De toelating wordt geweigerd indien uit de overgelegde statuten of akte of op andere wijze blijkt, dat de vereeniging, vennootschap of stichting niet uitsluitend ten doel heeft in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam te zijn.

De toelating wordt mede geweigerd indien de overgelegde statuten of akte niet voldoen aan de eischen, bij de artikelen 10 en 11 gesteld.

Ons besluit tot weigering van de toelating wordt met redenen omkleed en wordt openbaar gemaakt in de Nederlanclsclie Staatscourant; ingeval het afwijkt van het advies van Gedeputeerde Staten, met bijvoeging van dit advies.

Art. 10.

Behalve hetgeen daarin overigens ter voldoening aan wettelijke voorschriften moet worden opgenomen zullen de statuten of de akte moeten bevatten:

a. eene bepaling, die aan het bestuur de bevoegdheid geeft om de verlangde toelating te verzoeken;

Sluiten