Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 18.

De verstrekking en de aanvaarding van een voorschot geschieden bij eene wederzijdsche overeenkomst, waarvan eene notaiieele akte wordt opgemaakt.

De akte vermeldt de voorwaarden, waaronder het voorschot is verleend en aanvaard.

§ 6. Geldelijke steun van Rijkswege.

Art. 19.

De voorschotten uit 's Rijks kas, bedoeld in artikel 33 deiWoningwet, worden alléén verleend tegen vergoeding van rente. Deze wordt in elk bijzonder geval bepaald ongeveer op het bedrag aan rente, hetwelk in verband met den koers van het oogenblik op de beurs te Amsterdam, de 8 percents Nationale Schuld afwerpt.

De rente en de • aflossing dezer voorschotten moeten voldaan worden in ten hoogste vijftig gelijke annuiteiten.

Het voorschot of het onafgeloste gedeelte daarvan kan door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, terstond worden teruggevorderd, indien Ons blijkt dat de gelden door de gemeente worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor zy zijn verstrekt.

Ons besluit tot terugvordering wordt met redenen omkleed en wordt openbaar gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant; ingeval het afwijkt van het advies van Gedeputeerde Staten, met bijvoeging van dit advies.

Art. 20.

Bijdragen uit 's Rijks kas, als bedoeld in artikel 33 der Woningwet, kunnen aan eene gemeente worden toegekend, indien de betrokken gemeente door de verschuldigde annuiteit te zeer is of zou worden bezwaard.

De bijdiage mag niet stijgen boven de helft der door de gemeente verschuldigde annuiteit.

De bijdrage kan door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, worden ingetrokken, indien Wij van oordeel zijn, dat de geldelijke toestand der gemeente haar niet langer noodzakelijk maakt, of dat de voorgeschoten gelden door de gemeente niet op richtige wijze in het belang der volkshuisvesting worden aangewend, alsmede indien overeenkomstig het bepaalde bij artikel 10e overschotten ter beschikking komen van de gemeente; bij tusschentijdsche aflossing van een voorschot, als bedoeld in artikel 15, en in het geval van naasting, bedoeld in artikel 16.

Sluiten