Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het houden der buitengewone vergaderingen wordt, zoo mogelijk vooraf, kennis gegeven aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

Art. 5.

Bij elke oproeping tot eene vergadering worden de onderwerpen, in de vergadering te behandelen, opgegeven.

Is geheimhouding omtrent eenig onderwerp noodig, dan wordt zulks daarbij vermeld.

Alleen een onderwerp, dat met algemeene stemmen spoedeischend wordt verklaard, mag behandeld worden zonder dat het bij de oproeping tot de vergadering is opgegeven.

Art. 6.

Voor zoover zij daartoe door den centralen gezondheidsraad gemachtigd zijn, kunnen de voorzitter en de secretaris namens den raad de zaken afdoen, waarvan de behandeling naar hun oordeel niet tot de eerstvolgende vergadering kan worden uitgesteld.

De voorzitter doet in elke vergadering mededeeling van hetgeen door hem en den secretaris na de sluiting der laatste vergadering is verricht ter uitvoering van de besluiten van den raad, in zake de dagelijksche leiding der zaken, of krachtens het eerste lid van dit artikel.

Art. 7.

Bij verhindering om de vergadering van den centralen gezondheidsraad bij te wonen, geschiedt hiervan schriftelijke kennisgeving, door den voorzitter aan het lid, dat hem vervangt, door de overige leden aan den voorzitter.

Art. 8.

De voorzitter van den centralen gezondheidsraad, of anders deze zelve, kan de voorbereiding van hetgeen waarover de raad heeft te besluiten, aan sub-sommissiën of aan een der leden opdragen.

De vergaderingen der sub-commissiën kunnen ook elders dan te Utrecht worden gehouden en op uitnoodiging van haren voorzitter door inspecteurs van de volksgezondheid of andere deskundigen worden bijgewoond. De deskundigen genieten voor het bijwonen van de vergaderingen vergoeding van reis- en verblijfkosten, benevens, voorzoover zij geen inspecteur zijn, en ingeval de uitnoodiging geschiedde met goedkeuring van den voorzitter van den centralen

Sluiten