Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezondheidsraad eene door Ons te bepalen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Art. 9.

De centrale gezondheidsraad neemt over eene zaak, die den werkkring van een der hoofdinspecteurs van de volksgezondheid raakt, geen besluit dan na dien hoofdinspecteur in de gelegenheid te hebben gesteld, daarover zijn advies uit te brengen, tenzij in eene spoedeischende zaak de gelegenheid daartoe ontbreekt.

Art. 10.

De leden van den centralen gezondheidsraad, alsmede de buitengewone leden, die ter tijdelijke vervanging van een lid in de bijeenkomsten van den raad optreden, zijn verplicht in eene vergadering over alle zaken waarover een besluit moet worden genomen, hunne stem uit te brengen.

Zij onthouden zich echter van medestemmen over die zaken, welke hen, hunne echtgenooten of hunne bloed- of aanverwanten, tot den derden graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of wanneer zij als gelastigden daarin zijn betrokken.

Art. 11.

Zij, die aan de beraadslagingen van den centralen gezondheidsraad deelnemen of daarbij tegenwoordig zijn, nemen de geheimhouding in acht, door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken opgelegd.

Geheimhouding wordt ook in acht genomen wanneer de meerderheid van hen, die aan de beraadslaging deelnemen, daartoe besluit.

Art. 12.

De centrale gezondheidsraad kan alleen besluiten nemen, indien tenminste vier leden of volgens het 9P lid van artikel 9 deigezondheidswet aangewezen plaatsvervangende leden, met inbegrip van den voorzitter of van dengene, die hem vervangt, tegenwoordig zijn.

Art. 13.

De besluiten van den centralen gezondheidsraad worden vastgesteld bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer (ingeval

Sluiten