Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elke gezondheidscommissie stelt, onder goedkeuring van Onzen Commissaris in de provincie, den rooster van aftreding harer leden vast, en deelt dien, nadat hy is goedgekeurd, mede aan den eentralen gezondheidsraad.

De eerste aftreding heeft plaats op 1 Juli 1903.

Wie ter vervulling eener buiten den b\j den rooster bepaalden tijd opengevallene plaats tot lid eener gezondheidscommissie benoemd is, treedt af op het tijdstip, waarop degeen, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

Art. 24.

Onder goedkeuring van Onzen Commissaris in de provincie, den hoofdinspecteur van de volksgezondheid gehoord, stelt elke gezondheidscommissie een reglement van orde voor hare werkzaamheden vast. Dit reglement bevat tevens bepalingen betreffende haar archief en — voor zoover die er is - - hare bibliotheek. Zij deelt dit reglement, nadat het is goedgekeurd, mede aan den hoofdinspecteur van de volksgezondheid.

Art. 25.

De voorzitter en de secretaris van eene gezondheidscommissie zijn belast met de uitvoering van de besluiten der commissie en met de dagelijksche leiding der zaken. Zij teekenen alle stukken die van de commissie uitgaan.

Art. 26.

De voorzitter van eene gezondheidscommissie ontvangt en opent alle aan die commissie gerichte stukken.

Art. 27.

De secretaris eener gezondheidscommissie houdt een register, als omschreven in artikel 3. Het model van dit register wordt door de commissie vastgesteld.

Art. 28.

De voorzitter eener gezondheidscommissie wordt bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis vervangen door het oudste aanwezige lid, naar diensttijd of bij gelijkheid van diensttijd, naar leeftijd, uitgenomen den secretaris.

Sluiten