Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne bloed- of aanverwanten tot den derden graad ingesloten, persoonlijk aangaan of wanneer zij als gelastigden daarin zijn betrokken.

Geheimhouding wordt in acht genomen wanneer de meerderheid van hen, die aan de beraadslaging deelnemen, daartoe besluit.

Art. 34.

Eene gezondheidscommissie kan alleen besluiten nemen, indien ten minste de helft van het aantal leden, met inbegrip van den voorzitter of van dengene, die hem vervangt, tegenwoordig is.

Hetgeen in de artikelen 13 en 14 voor den centralen gezondheidsraad is bepaald, geldt ook voor de gezondheidscommissiën.

Art. 35.

Elke gezondheidscommissie doet jaarlijks vóór 1 Juni aan het bestuur van de gemeente of aan elk van de besturen van de gemeenten. waarvoor zij is ingesteld, eene raming van hare ontvangsten en uitgaven voor het volgend kalenderjaar toekomen, vergezeld van de noodige toelichting. Een afschrift hiervan zendt zij tegelijkertijd aan den hoofdinspecteur van de volksgezondheid. Daarbij wordt opgegeven welke som elke gemeente volgens die raming, ingevolge het eerste of het tweede lid van artikel 28 der gezondheidswet, zou moeten bijdragen tot bestrijding van de uitgaven der commissie, nadat van het hiervoor benoodigde bedrag dat der Rijksbijdrage voor de toelage van den secretaris is afgetrokken.

Eene gezondheidscommissie, voor meer dan ééne gemeente ingesteld, overtuigt zich, door zoo spoedig mogelijk inzage te nemen van de begrootingen der plaatselijke inkomsten en uitgaven, zooals die door de colleges van burgemeester en wethouders aan de raden van die gemeenten zijn aangeboden, of de sommen tot bestrijding van de uitgaven der commissie daarop zijn uitgetrokken met inachtneming van de eerste zinsnede van het tweede lid van artikel 28 der gezondheidswet.

Zoo dit niet het geval is, geeft de commissie hiervan onverwijld kennis aan de Gedeputeerde Staten der provincie, opdat dezen nog vóór de behandeling van de begrooting in de gemeenteraden de noodige overeenstemming kunnen bevorderen.

Art. 36.

Elke gezondheidscommissie doet jaarlijks vóór 15 April rekening en verantwoording van hare ontvangsten en uitgaven over het

Sluiten