Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. voorschriften, waaruit bl\jkt, dat buiten eene matige rente, in geen geval 4 ten honderd 's jaars te boven gaande, over het bijeengebracht stamkapitaal en de eventueel door leening verkregen fondsen, alsmede eene billijke vergoeding voor verrichte werkzaamheden of bewezen diensten, geldelijk voordeel voor de leden, aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of bewindvoerders geheel is buitengesloten en dat aan de winsten der vereeniging, vennootschap of stichting geene andere bestemming kan worden gegeven dan ter bevordering van haar doel;

c. het voorschrift, dat vervreemding of bezwaring van de onroerende goederen der vereeniging, vennootschap of stichting niet anders zal kunnen geschieden dan met goedkeuring van burgemeester en wethouders der gemeente, waarin die goederen zijn gelegen en indien de vereeniging, vennootschap of stichting voorschot genoot van eene andere gemeente, zoolang dit niet is afgelost, ook met goedkeuring van burgemeester en wethouders dezer laatste gemeente, of in beide gevallen, bij weigering der goedkeuring, niet anders dan met goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de besturen van bedoelde gemeenten gehoord;

d. het voorschrift, dat intrekking der toelating ontbinding of opheffing van de vereeniging, vennootschap of stichting medebrengt;

e. het voorschrift, dat bij ontbinding of opheffing van de vereeniging, vennootschap of stichting voorhanden overschotten boven het bijeengebracht, gestort of ter vestiging van de stichting afgezonderd kapitaal ter beschikking zullen komen van de gemeente, waarin de onroerende goederen der vereeniging. vennootschap of stichting zijn gelegen, ten einde te worden aangewend ter verbetering van de volkshuisvesting; dat bijaldien die onroerende goederen in meer dan ééne gemeente zijn gelegen bedoelde overschotten voor hetzelfde doel ter beschikking zullen komen van de gemeenten, indien zij bij minnelijke schikking tot verdeelir.g geraken en bij gebreke van zoodanige minnelijke schikking binnen een jaar na de ontbinding of opheffing overeenkomstig de regeling tot verdeeling, te treffen door Gedeputeerde Staten, behoudens beroep op Ons, of — zoo de goederen in verschillende provinciën zijn gelegen — door Ons, Gedeputeerde Staten dier provinciën gehoord, terwijl bij ontstentenis van onroerende goederen bedoelde overschotten zullen komen ter beschikking van de gemeente, waarin de vereeniging, vennootschap of stichting is gevestigd;

f. het voorschrift, waarbij aan het bestuur de verplichting wordt

Sluiten