Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stichting niet uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam is of handelt in strijd met de voorschriften by art. 10 gesteld.

Ons besluit tot intrekking van de toelating wordt met redenen omkleed en wordt openbaar gemaakt in de Nederlundsche Staatscourant; ingeval het afwijkt van het advies van Gedeputeerde Staten, met bijvoeging van dit advies.

Art. 13.

De statuten of akten van vereenigingen, vennootschappen of stichtingen, alsmede de daarin gebrachte wijzigingen of aanvullingen worden na Ons besluit tot toelating zoo spoedig mogelijk door de zorg van Onzen Minister van Justitie openbaar gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant met vermelding tevens van bedoeld besluit.

Indien de statuten of akten of de daarin gebrachte wijziging of aanvulling reeds, ter voldoening aan eenig wettelijk voorschrift, in de Nederlandsche Staatscourant openbaar zijn gemaakt, kan worden volstaan met de vermelding van Ons besluit tot toelating onder verwijzing naar de dagteekening en het nummer der Nederlandsche Staatscourant, waarin de statuten of akten of de daarin gebrachte wijziging of aanvulling zijn opgenomen.

§ 4. Inrichting van plannen van uitbreiding voor de in artikel 28 der Woningwet bedoelde gemeenten.

Art. 14.

Ontwerpen voor plannen van uitbreiding, ontwerpen tot herziening daarvan, vastgestelde plannen van uitbreiding en vastgestelde plannen tot herziening daarvan, overeenkomstig artikel 28 der Woningwet, worden ingericht met inachtneming van de volgende voorschriften:

a. de ontwerpen en de plannen worden vervat in kaarten op een schaal van minstens 1 op 2500, met aanduiding van schaal en noordpijl;

b. de kaarten duiden de kadastrale sectie en de nummers der in het ontwerp of in het plan begrepen perceelen aan, benevens den aanleg, waarvoor ieder perceel is bestemd;

c. op de kaarten wordt duidelijk aangegeven, welk deel van den grond, aan een en denzelfden eigenaar toebehoorende, voor den aanleg van eene straat, eene gracht of een plein bestemd is

Sluiten