Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Minister van Binnenlandsche Zaken;

Gelet op art. 52, 1° en 2e lid, der Woningwet;

Heeft goedgevonden:

het bij deze beschikking behoorend model vast te stellen vooi het jaarlijks door burgemeester en wethouders aan den raad uit te brengen beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de gemeente is verricht. 's-Gravenhage, 27 Juni 1903.

Kuyper.

Model.

I.

Voorschriften betreffende aan de woningen te stellen eischen.

1. Voorschriften door den gemeenteraad vastgesteld betreffende de eischen, waaraan moet worden voldaan bij het bouwen van woningen.

2. Idem bij het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van woningen.

3. Idem met betrekking tot bestaande, niet onder 2 begrepen woningen.

4. Voorschriften, door den gemeenteraad vastgesteld nopens behoorlijke bewoning; zuivering van ongedierte, afscheiding van slaapplaatsen en overbevolking.

5. Toepassing van art. 8 der Woningwet.

II.

Verbetering van woningen; overbevolking.

6. Toepassing van art. 12 der Woningwet.

7. Idem van art. 16 der Woningwet.

8. Aanschrijvingen tot verbetering van woningen, met opgave van het aantal aanschrijvingen en van het aantal gevallen, waarin de bewoning ingevolge de aanschrijving werd gestaakt.

9. Aanschrijving ter zake van overbevolking.

10. Toepassing van art. 17, 1® lid, der Woningwet.

Sluiten