Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezondheidscommissie.

Mededeeling der opgaven over aantal bewoners aan de —, 10, blz. 88.

Advies van de — over woningen die niet voldoen aan de gestelde eischen, II, 13, 14, 15, blz. 88, 89, 91, 92.

Advies van de — over bij B. en W. ingekomen bezwaarschriften, 12, 13, 14, 15, blz. 89-91, 91.92.

Bevoegdheid van de — om voorziening te vragen bij den raad over de beslissing van B. en W., 17, blz. 95, 96.

Advies van de — over de onbewoonbaarverklaring, 18,blz.96-98.

Bevoegdheid van de — om voorziening te vragen bij Ged. Staten, zoo de raad geen gevolg geeft aan haar advies tot onbewoonbaarverklaring, 19, blz. 99,101.

Advies van de — over het besluit tot afbraak van woningen, 22, blz. 101.

Advies van de — over de opheffing der onbewoonbaarverklaring. 25, blz. 101. 102.

Verslag van de — in geval van onteigening omschreven bij artikel 77, I" |79, 80 . blz, 108. gezondheidsraad (Centrale).

Advies van den — aan den Minister van B.Z. overliet besluit van Ged. Staten tot het verleenen van vrijstelling, 4, blz. 73-75.

Advies van den — aan den Min. v. B. Z. over het besluit van Ged. Staten tot het goedkeuren van door den raad vastgestelde voorschriften, 7, blz. 81-83.

Mededeeling van het jaarlijksch verslag van B. en \V. aan den 51, blz. 145, 146.

goedkeuring.

— door Ged. Staten der door den raad vastgestelde voorschriften, 7, 8, blz. 81-85.

— door Ged. Staten van een plan tot ontruiming, 18, blz. 96-98.

— door Ged. Staten van het raadsbe¬

sluit inhoudende verbod tot bouwen op grond bestemd voor aanleg van straten, 27, blz. 121-126.

— door Ged. Stalen van een plan tot uitbreiding, 28, blz. 126-128.

— door Ged. Staten van liet raadsbesluit tot het toekennen van bijdragen en voorschotten, 30, blz. 129-131.

— door Ged. Staten van het raadsbesluit tot overdracht van gronden en gebouwen. 31, blz.131,132.

— door Ged. Staten van het raadsbesluit tot beschikbaarstelling van een bedrag voor een onteigeningsplan enz., 32, blz. 132, 133.

— door Ged. Staten van het besluit tot naasting door de gemeente eener vereeniging, werkzaam in het belang der volkshuisvesting, (A. M 16). blz. 179.

— door Ged. Staten der vervreemding en bezwaring van onroerende goederen van vereenigingen, werkzaam in het belang der volkshuisvesting (A M 10c, 15c I, blz. 176, 179.

— door de Koningin van het besluit van Ged. Staten tot zelfstandige vaststelling van voorschriften, 8. blz. 83-85.

— door de Koningin van een gemeenteraadsbesluit tot onteigening [79, 86. 89), blz. 108,111.

— door de Koningin van een besluit tot naasting eener vereeniging werkzaam in het belang der volkshuisvesting bij weigering van Ged. Staten tot goedkeuring (A. M. 161, blz. 179.

gracht.

Verbod tot bouwen op grond dooiden raad bestemd voor aanleg van een straat, een — of een plein, 27, blz. 121-126.

Aanwijzing bij een plan van uitbreiding van grond bestemd voor aanleg van straten, — en en pleinen, 28 (A. M. 14c), blz. 126-128. griffie.

Stukken ter — te deponeereii door

Sluiten