Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verkrijgen, indien de hulp der postadministratie werd ingeroepen, waarvoor echter volstrekt niet noodig is, dat de ambtenaren der posterijen adviseeren over de kredietwaardigheid van kooplieden. Er is thans in slechts 85 plaatsen gelegenheid bankassignatiën te koopen en uitbetaald te krijgen. Papier moet, om discontabel te zijn, betaalbaar wezen in een van deze plaatsen of in plaatsen waar een correspondentschap 3de klasse is gevestigd. iïet aantal dezer plaatsen bedraagt gezamenlijk 93. Er zijn intusschen volgens de jongste volkstelling reeds 233 gemeenten met eene bevolking van meer dan 5000 zielen. Ware papier, op deze gemeenten getrokken, discontabel, dan zou allicht meer uit gewone handelstransactiën voortkomend papier, wissels door grossiers op kleinhandelaars getrokken en door dezen geaccepteerd, voor disconteering worden gebruikt. De Nederlandsche Bank kan echter in kleinere plaatsen moeilijk personen of firma's vinden, die solide en geschikt genoeg zijn voor het voeren van «ene administratie van beteekenis. Daarentegen vindt men in de postkantoren personeel, dat met administratie vertrouwd is en geregeld met geldzaken, postwissels, inning van quitantiën, inleg en uitbetaling van gelden voor de Rijkspostspaarbank, storting en uitkeering voor de Rijksverzekeringsbank, te doen heeft, terwijl het publiek gewend is zich dagelijks tot die kantoren te wenden voor verschillende geldverzendingen. Bestond er eene Staatsbank, dan zou het voor de hand liggen, de postkantoren open te stellen althans voor verkrijgbaarstelling en uitbetaling van assignatiën en voor het houden van rekeningcourant. Het personeel zou daarvoor geen afzonderlijke belooning behoeven te ontvangen. Anders is het evenwel, wanneer eene particuliere bankinstelling eene Rijksadministratie voor hare doeleinden wenscht te gebruiken. De Staat zou dan ook aansprakelijk worden voor hare ambtenaren en kan deze aansprakelijkheid alleen dragen, als de winst uit het monopolie van uitgifte van bankbiljetten voortvloeiende, geheel ten bate van's Rijks schatkist komt. Bovendien zal eene Staatsbank het oog houden op het algemeen belang van de ontwikkeling van minder bevolkte streken en faciliteiten verschaffen ook dan, wanneer geene winst behaald wrordt, zooals er ook postkantoren bestaan, waar de dienst geene winst oplevert. Eene particuliere bank zal dit niet licht doen. Men gaf toe, dat ook bij overeenkomst tusschen den Staat en de Nederlandsche Bank medewerking van de posterijen tot de zaken der bank ware te verkrijgen, maar niet in die mate, als mogelijk zal zijn, wanneer er eene Staatsbank is en dus het maken van winst niet op den voorgrond staat.

Verder verwees men met betrekking tot de bezwaren, welke tegen eene Staatsbank plegen geopperd te worden, naar het-

Sluiten