Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Bank in zich zelf de kassierderij concentreerende, aan de thans naast haar werkzame kassiers het bestaan eenvoudig onmogelijk zou maken.

Een dergelijk aanbinden nu van mededinging met de kassierderij, in de groote centra van handel en verkeer zou in niemands belang zijn, en als geheel buiten het terrein der Bank vallende zijn te beschouwen. Deze zelve zou meenen misbruik te maken van hare positie, indien zij dien weg opging.

Het ware zelfs zeer twijfelachtig of het inslaan van dien weg leiden zou tot groote uitbreiding van het rekening-courantverkeer, en een algemeen gebruik van verrekening in rekeningcourant, zooals in Duitschland gebruikelijk is, in het leven zou roepen; want als zeker kan worden aangenomen, dat het verkeer hier te lande allerminst zou gediend zijn van toepassing der regelen die aan het rekening-courantstelsel der Duitsche Rijksbank ten grondslag liggen.

Immers tegenover de bij laatstbedoelde instelling gebruikelijke vrijdom van provisie voor stortingen of daarmede gelijk staand papier, eischt deze van al haar rekening-couranthouders, groot en klein, een blijvend creditsaldo, een dusgenaamd, „mindest Guthaben", dat in kleinere plaatsen nimmer beneden R. M. 1000 dalen mag, en elders ettelijke duizenden marken bedragen moet. De Rijksbank gaat van de veronderstelling uit, dat de rekening-couranthouder zijn kas overbrengt naar de Bank, en bij de overweging, dat ieder koopman, bankier, enz. een kas behoort te hebben geövenredigd aan den omvang zijner zaken, overlegt de Bank met den toetredenden rekening-couranthouder vooraf, welk minimum bedrag die kas zal moeten inhouden. Het overeengekomen minimum-bedrag moet terstond bij de opening der rekening worden gestort, terwijl bij eventueele beschikking over het minimum-credit-saldo de rekening terstond onherroepelijk wordt afgesloten en opgeheven.

Het incasseeren wordt daarbij beschouwd als een zelfstandig bedrijf naast de rekening-courant, en de hiervoor geldende tarieven verschillen niet veel van het bij de Nederlandsche Bank geldende. De Rijksbank incasseert ook voor niet-rekeninghouders, doch alsdan tegen hooger tarief.

Zou nu de Nederlandsche Bank. de provisie van stortingen prijsgevende, met kans op goeden uitslag eischen kunnen stellen als gebruikelijk zijn bij de Duitsche Rijksbank, en die op haar voorbeeld ook door de Oostenrijksch-Hongaarsche Bank in toepassing zijn gebracht? Waarschijnlijk is het niet, daar men zich hier bezwaarlijk zou onderwerpen aan eene door de Bank \ ast te stellen taxatie van het voor elke zaak vereischte kasgeld. Over het algemeen wordt hier te lande met kleine kassen gewerkt om bij tijdelijke zwelling veelal dadelijk bedacht te zijn op

Sluiten