Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.MEMORIE VAN ANTWOORD EN EINDVERSLAG MET BIJLAGE.

EINDVERSLAG der COMMISSIE van RAPPORTEURS over de ontwerpen van wet:

1°. verlenging en wijziging van het aan de Nederlandsche Bank verleende octrooi:

2°. tot intrekking van de muntbiljetten.

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de Regeering was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende

MEMORIE VAN ANTWOORD.

De onderg9teekende is zeer erkentelijk voor de hulde hem van verschillende zijden gebracht voor het beleid, bij de onderhandelingen met de Nederlandsche Bank betoond en voor de bevredigende regeling, welke is verkregen.

Vroegere indiening van het wetsontwerp ware ongetwijfeld wenschelyk geweest. De omstandigheid, dat de onderhandelingen met de Bank eerst konden aanvangen na de opzegging van het octrooi, maakte zulks echter onmogelijk. Terecht wordt er in het Voorloopig Verslag op gewezen, dat het thans ondervonden bezwaar een sterk argument is voor het bij art. 1, 2de lid, van het wetsontwerp voorgedragen stelsel.

Dat omtrent den duur, waarvoor het octrooi opnieuw moet worden verleend, de meeningen verdeeld waren, verwondert den ondergeteekende niet. Nooit is zijnerzijds ontkend, dat voor een termijn van 25 jaren gronden van beteekenis zijn aan te voeren : doch ten slotte leggen de argumenten die voor een termijn van 15 jaren pleiten, meer gewicht in de schaal. Men behoeft niet te vreezen, dat een tijdperk van 15 jaren voor de Bank niet voldoende zou zijn om gewenschte verbetering aan te brengen. In de Memorie van Antwoord en bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer is medegedeeld, dat de directie der Bank, zoodra deze voordracht tot wet is verheven, ernstig werk zal maken van verschillende reorganisatiën, het bedrijf en den dienst der Bank betreffende. Wel verre van zich door den thans verkregen termijn van 15 jaren verlamd te achten, gaat de directie — naar den ondergeteekende overtuigend is gebleken — het nieuwe tijdperk in met opgewektheid en vertrouwen en met den vasten wil, de groote nationale instelling die zij bestuurt, door steeds verdere ontwikkeling van hare werkzaamheid op de hoogte des tijds te doen blijven.

Sluiten