Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissarissen der Bank, in eene gemeenschappelijke vergadering vastgesteld en zoo noodig van tijd tot tijd herzien.

Art. 10.

De Nederlandsche Bank blijft zich belasten met de kostelooze bewaring der algemeene Rijkskas te Amsterdam.

Zij belast zich evenzeer kosteloos met de waarneming der functiën van Rijkskassier aldaar, alsmede te Rotterdam en in alle plaatsen, waar zij agentschappen heeft of vestigt.

Wegens een en ander is zy verantwoordelijk aan den Minister van Financiën en rekenplichtig aan de Algemeene Rekenkamer.

Indien de Minister van Financiën dit noodig acht, belast zij zich bovendien kosteloos met het kassierschap van de Rijkspostspaarbank en van andere bij de wet of door Ons in het leven geroepen instellingen, alsmede met de bewaring van alle geldswaarden dier spaarbank en dier instellingen en van de door deze in pand genomen waarden.

Art. 11.

De Nederlandsche Bank verleent kosteloos hare hulp en medewerking tot intrekking van de muntbiljetten.

De wijze waarop zij de haar in dit en in het vorig artikel opgelegde verplichtingen vervult, wordt door Ons, de directie der Bank gehoord, vastgesteld.

Art. ll&is.

Bij uitzondering op hetgeen bij het tweede lid van artikel 8 is bepaald, is de Bank verplicht aan den Staat, telkens wanneer de Minister van Financiën dit tot tijdelijke versterking van 'sRyks schatkist noodig acht, voorschotten in rekening courant te verstrekken, op voldoend onderpand van schatkistbiljetten, waarvan de uitgifte of beleening bij de wet zal zijn toegestaan.

Deze voorschotten worden door de Bank renteloos verstrekt, doch mogen te gelijker tijd gezamenlijk niet meer dan vijftien millioen gulden bedragen.

De verplichting tot het verstrekken dier voorschotten houdt op:

1°. wanneer de Staat na 1 October 1904 besluiten mocht muntpapier uit te geven;

2°. zoodra en voor zoolang als het beschikbaar metaalsaldo der Bank beneden tien millioen gulden is gedaald. Zij vervalt in zoover dit saldo door die voorschotten beneden dat bedrag dalen zou.

Sluiten