Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne waarde wordt ten bate of ten laste van het reservefonds gebracht.

Overgangsbepalingen.

Art. 24.

Indien het reservefonds bij het einde van het tydperk, waarvoor artikel 1 dezer wet de Nederlandsche Bank opnieuw het recht geeft als circulatiebank werkzaam te zjjn, blijken mocht meer te bedragen dan op den 31sten Maart 1889, volgens de balans over het boekjaar 1888/89 en dat tijdperk niet weder wordt verlengd, komt dat meerdere voor de helft ten voordeele van den Staat en blijft het voor de wederhelft ten bate van de Bank.

Art. 25.

De statuten der Nederlandsche Bank worden, behoudens Onze goedkeuring, met de bepalingen dezer wet in overeenstemming gebracht.

Art. 26.

Deze wet treedt in werking met den lsten April 1904.

Sluiten