Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8.

De Bank houdt zich met geene andere operatiën bezig dan de in het vorig artikel genoemde.

Behoudens het bepaalde in Art. 10 dezer statuten, verleent zij niemand, wie het ook zijn moge, eenig crediet of voorschot in blanco.

Zij neemt geen deel in eenige handels-, nijverheids- of andere onderneming.

Zij kan hare eigene aandeelen niet inkoopen. Evenmin koopt zij effecten, goederen, waren en koopmanschappen. Echter kunnen het reservefonds en een vijfde van het maatschappelijk kapitaal worden belegd in Nederlandsche Staatsschuld en in andere ter beurze van Amsterdam of van andere voorname plaatsen in Europa dagelijks verhandelbare schuldbewijzen. De lijst dier schuldbewijzen wordt door de directie en de commissarissen der Bank, in een gemeenschappelijke vergadering, vastgesteld en zoo noodig van tijd tot tijd herzien.

Met uitzondering der lokalen, noodig voor haar bedrijf, koopt of bezit zij geene vaste goederen.

Van hare beleeningen blijven uitgesloten hare eigene aandeelen.

Zij schiet geen geld op hypotheek, noch onder verband van schepen.

Art. 9.

De Bank blijft zich belasten met de kostelooze bewaring der algemeene Rijkskas te Amsterdam. Zij belast zich evenzeer kosteloos met de functiën van Rijkskassier aldaar, alsmede te Rotterdam en in alle plaatsen waar zij agentschappen heeft of vestigt. Wegens een en ander is zij verantwoordelijk aan den Minister van Financiën en rekenplichtig aan de Algemeene Rekenkamer.

Zij belast zich bovendien kosteloos met het kassiersschap van de Rijkspostspaarbank en van andere bij de wet of bij Koninklijk besluit in het leven geroepen instellingen, alsmede met de bewaring van alle geldswaarden dier spaarbank en dier instellingen en van de door deze in pand genomen waarden.

Art. 10.

De Bank verleent kosteloos hare hulp en medewerking tot de intrekking van de muntbiljetten.

De wijze waarop zij de haar in het eerste lid van dit en in het vorig artikel opgelegde verplichtingen vervult, wordt door den Koning, de directie der Bank gehoord, vastgesteld.

De Bank verstrekt aan den Staat, telkens wanneer de Minister van Financiën dit tot tijdelijke versterking van 's Rijks schatkist

Sluiten