Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 14.

Behalve bankbiljetten zal de Bank geen ander papier uitgeven dan assignatiën aan order, van het eene bankkantoor op het andere.

Art. 15.

De verhouding, waarin het gezamenlijk bedrag van bankbiljetten, bankassignatiën en rekening-courant saldo's door munt of muntmateriaal moet zijn gedekt, wordt bepaald bij Koninklijk besluit, op voordracht van de directie der Bank te nemen. Dit besluit wordt in het Staatsblad geplaatst en, voor zooveel noodig, van tijd tot tijd gewijzigd.

Art. 16.

Omtrent alle verrichtingen der Bank met bijzondere personen of vennootschappen wordt, voor zooveel noodig, stipte geheimhouding door het bestuur der Bank en zijne onderhoorigen bewaard.

Art. 17.

De directie doet eenmaal 's weeks, door plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant, mededeeling van een verkorte balans in een door den Koning goed te keuren vorm.

HOOFDSTUK III.

Directie, Commissarissen, Algemeene Vergadering.

§ iDirectie.

Art. 18.

De directie der Bank bestaat uit een president, vijf directeuren en een secretaris.

De president en de secretaris worden door den Koning, telkens voor zeven jaren, benoemd.

In een gemeenschappelijke vergadering van de directie en de commissarissen wordt voor elke benoeming een aanbevelingslijst

Sluiten