Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van twee personen opgemaakt en den Koning aangeboden, ten einde daarop door Hem zoo veel acht kunne geslagen worden, als Hij zal vermeenen te behooren.

De directeuren worden, telkens voor den tijd van vijf jaren, benoemd door de stemgerechtigde aandeelhouders, uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de directie en de commissarissen in een gemeenschappelijke vergadering.

Jaarlijks treedt een der directeuren met i°. Juli af.

Alle leden der directie zijn bij hunne aftreding terstond opnieuw benoembaar.

Op voorstel van een gemeenschappelijke vergadering der directie en commissarissen kan de president zoowel als de secretaris door den Koning in de waarneming zijner betrekking worden geschorst of daaruit ontslagen. Ingeval een schorsing wordt voorgesteld, geschiedt tevens een voorstel betreffende de tijdelijke vervulling. Op gelijk voorstel kunnen ook de overige leden der directie door de stemgerechtigde aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 19.

Tot leden der directie, voor zoover zij door de stemgerechtigde aandeelhouders benoemd worden, zijn alleen benoembaar Nederlanders, in het volle genot hunner burgerlijke rechten.

Zij moeten bij de aanvaarding hunner betrekking op het register der Bank bekend staan als eigenaars, ieder van vijftien geheele aandeelen, die gedurende den tijd hunner functiën niet van hunnen naam mogen worden afgeschreven.

Zij hebben hunne woonplaats te Amsterdam.

Art. 20.

De vaste tractementen van de leden der directie worden, onder goedkeuring des Konings, vastgesteld door de gemeenschappelijke vergadering van directeuren en commissarissen. De president en de secretaris genieten vrije woning.

Art. 21.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met het beheer van de eigendommen der Bank en met het bestuur der bankoperatiën. Zij is tot alle handelingen daarvoor noodig bevoegd, voor zoo ver die bevoegdheid bij deze statuten niet beperkt is.

Sluiten