Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 22.

Alle akten en verbintenissen worden namens de directie door den president en den secretaris onderteekend.

De directie is echter bevoegd, om voor bijzondere onderwerpen de onderteekening aan den secretaris alleen, of aan een daartoe bepaald aan te wijzen beambte op te dragen.

Art. 23.

Bij ontstentenis van den president of den secretaris, worden de functiën van president door den oudste, die van secretaris door den jongste in rang der directeuren waargenomen.

Art. 24.

Het Bestuur der Bijbank te Rotterdam, de agenten, de correspondenten en alle beambten der Bank worden door de directie aangesteld en ontslagen.

Art. 25.

De orde en wijze van uitoefening van de werkzaamheden der directie, in het bijzonder van die, welke betrekking hebben op de bewaring en de controle der onderscheidene waarden bij de Bank berustende, worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

§ 2.

Commissarissen en Koninklijke Commissaris.

Art. 26.

Er zijn vijftien commissarissen die voor vijf jaren worden gekozen, door de stemgerechtigde aandeelhouders.

Jaarlijks treedt een vijfde van hen met i°. Juli af, den eersten keer bij loting, vervolgens naar ouderdom van dienst. De aftredenden zijn terstond weder verkiesbaar.

Art. 27.

Ieder aandeelhouder, mits Nederlander, in het volle genot zijner burgerlijke rechten en op het register der Bank bekend staande als eigenaar van ten minste één geheel aar deel, is tot commissaris verkiesbaar.

Sluiten