Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 28.

Het toezicht op de handelingen der directie en het opnemen der jaarlijksche rekening is aan commissarissen opgedragen. Zij vergaderen te Amsterdam, zoo dikwijls de president der Bank, of de door hen uit hun midden benoemde voorzitter, zulks noodig oordeelt. Vergaderd zijnde hebben zij het recht, telkens, wanneer zij dit geraden oordeelen, van de directie inlichtingen en openlegging van alle bescheiden, de Bank betreffende, te vragen, en zoodanige opmerkingen te maken als zij doelmatig achten.

ART. 29.

De orde en wijze van uitoefening hunner werkzaamheden wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 30.

Behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten genieten commissarissen gezamenlijk jaarlijks een vaste som, welke onder goedkeuring des Konings door de gemeenschappelijke vergadering van de directie en de commissarissen zal worden vastgesteld, benevens een bij art. 41 bepaald gedeelte der zuivere winst, beide als presentiegeld onder hen te verdeelen naar gelang van het aantal vergaderingen, door ieder in het afgeloopen jaar bijgewoond.

Art. 31.

Van regeeringswege wordt toezicht op de handelingen der Bank uitgeoefend door een Koninklijken commissaris, door den Koning te benoemen en te ontslaan.

De Koninklijke commissaris heeft het recht alle vergaderingen van stemgerechtigde aandeelhouders en van commissarissen bij te wonen, en aldaar een raadgevende stem uit te brengen.

De directie der Uank is gehouden, hem telkens op zijn aanvrage al die inlichtingen te verstrekken, welke hij tot behoorlijke uitoefening van zijn toezicht noodig acht. Hij heeft ook het recht de vergaderingen bij te wonen van de Commissie uit de commissarissen, aan welke het voorbereidend onderzoek der jaarlijksche balans wordt opgedragen en tot het nemen van inzage van alle bescheiden, die door de directie tot dat einde aan commissarissen worden voorgelegd.

De instructie van den Koninklijken commissaris wordt door den Koning bij besluit vastgesteld.

Zijne bezoldiging komt ten laste van den Staat.

Sluiten