Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verdeelen, en der bezoldiging van het Bestuur der Bijbank en der agenten.

5°. Het opmaken der lijst van schuldbewijzen bedoeld bij Art. 8.

6°. Het besluiten tot de bijeenroeping eener buitengewone algemeene vergadering van stemgerechtigde aandeelhouders.

7°. Bij ontbinding der vennootschap, het vaststellen der wijze van vereffening.

§ 4-

Algemeene Vergadering van Stemgerechtigde Aandeelhouders.

Art. 35.

De algemeene vergadering van stemgerechtigde aandeelhouders vertegenwoordigt de vennootschap. Zij wordt gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van den president der Bank.

Art. 36.

De gewone algemeene vergadering wordt bijeengeroepen minstens veertien dagen te voren door aankondiging in de Nederlandsche Staatscourant en andere door de directie aan te wijzen dagbladen. De punten, waarover zal worden gehandeld, worden bij de Hoofdbank, de Bijbank en de agentschappen ter inzage gelegd.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden door den secretaris der Bank.

Deze aanteekeningen worden door onderteekening van den president, drie leden der vergadering en den secretaris bekrachtigd.

Behoudens de uitgezonderde gevallen beslist de vergadering alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij keuze van personen wordt bij gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid gestemd. Wanneer na twee vrije stemmingen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt bij eenvoudige meerderheid gekozen tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Bij staking der stemmen beslist het lot.

ART. 37.

De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks gehouden uiterlijk in de maand Juni, ten einde:

1 °. Aan te hooren het verslag door den president te doen van hetgeen in het afgeloopen boekjaar is voorgevallen, en van de

Sluiten