Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berlein vs. Wees heer der Zuid Afrikaansche Republiek. O. R. 1897. 448.

De nalatenschap van een buitenlander, die in Transvaal geen domicilie verkregen heeft, moet ook ten aanzien van roerend vermogen, verdeeld worden volgens buitenlandsch recht.

Aanteekeningen.

Erfrecht ab intestato in Zuid-Afrika. — Het erfrecht ab intestato in Zuid-Afrika wordt beheerscht door het ï Privilege" den 10 Januari 1061 door de Staten-Generaal toegekend aan de OostIndische Compagnie; daarbij is, behoudens eenige wijzigingen, van kracht verklaard het versterfrecht door de Staten van Holland bij de Politieke ordonnantie van 1580 vastgesteld en nader door hen geïnterpreteerd in 1594. Het Privilege is o. a. te vinden in A. Maasdorp Q. C. »The law relating to succession executorship and guardianship in the Colony of the Cape of Good Hope Juta & Co. 1897, bl. 123.

VI. VERBINTENISSEN EN OVEREENKOMSTEN.

n. Oorzaak. — Considkration.

127. Ongeoorloofde oorzaak. — Brandt vs. YVeber. lil. K. 98. 1886.

De borg kan zicli beroepen op de ongeoorlootdheid der oorzaak der hootdverbintenis.

128. Causa — consideration. — H. van Beuge vs. D. Co etzee. O. R. 1894. IV. 19.

Exceptie gegrond op het ontbreken eener causa verworpen.

b. Voorwaarden.

129. Ontbindende voorwaarde. — Bok n. o. vs. Elden and Jones. lil. K. 101. 1886.

Sluiten