Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelszaken worden in de Engelse taal verricht, en daarom wordt „de 2 malen iedere week verschijnende St. Thomasche Courant in het Engelsch geschreven, met uitzondering van datgene wat er van wege de regering en de ambtenaren in geplaatst wordt, hetwelk in het Deensch geschiedt" l).

Het verhaal van Bosch doet ons, als het ware, de begrafenis van de Hollandse taal op St. Thomas bijwonen. Wanneer latere schrijvers, o. a. Reclus a), nog ter loops zeggen dat er ook Hollands op 't eiland gehoord wordt, en zij dat Hollands nog onderscheiden van de Negertaal, kan hun bericht in geen andere zin waar heten dan waarin men kan zeggen dat in Genua of in Napels onze taal verstaan wordt. Bij geregeld scheepvaartverkeer vindt men in dergelijke havens altijd een paar ondernemende koffiehuishouders die op hun ramen laten schrijven: „Hier spreekt men Hollandsch."

Finantiële betrekkingen hebben er tussen ons land en de Deense Antillen nog enige tijd na 't verdwijnen der Hollandse taal bestaan. In de achttiende eeuw waren die betrekkingen zeer nauw geweest. Te Amsterdam, dat aan heel Europa geld voorschoot en dat ook in Amerika zo veel belangen had, werd bij voorkeur door de planters hulp gezocht voor 't belenen van hun goederen; naar het oude stamland, waarmee men kerkelik verbonden bleef, richtten zich het eerst de blikken van de kolonisten die bedrijfskapitaal nodig hadden. Aan de vriendelikheid van de hoogleraar P. J. Blok dank ik de kennismaking met een „Lijste der tegenwoordige vreemde negociatien ter Beurs van Amsterdam" van 1772, die op 't Rijks Archief berust. Daarop komen de Deense eilanden voor als belast met een te Amsterdam uitstaande hypothekaire schuld, over verschillende kantoren verdeeld, van niet minder dan f 9.700.000. In de „Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht" van het vorige jaar3) vermeldt en publiceert Dr.

') Bosch, blz. 367.

!) Auteurs die de toestanden op St.-Thomas uit eigen aanschouwing kennen gelijk Taylor, Börgesen en Uldall reppen geen woord van het Hollands. Een enkel woord over de veeltaligheid op St. Thomas vindt men ook in de Nouv. Dictionn. de Géographie van Vivien de Saint Martin, Parijs, 1892, V,!e deel, en in andere soortgelijke werken.

;') Deel XXV (1904), blz. 521, 551, 555.

Sluiten