Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uittebreken of tot wigge,, te „lijpe,,,

ethnoarolie Ll !' Proe'ondervindeIike klankleer op de tol vïi z'Jri toegefiast, ka,, men wellicht meer pogingen

aan gevoMrekk" "" ^ V»'' ™" watgt

l,ish,S ff %'en °nitrent taK'n (,ie ontstaa<i zijn in voor-

deze methode toeT"8^ pr°"ethniese Ujden' zaI men goed doen van ons eevlJ 7 verschiJnselen die binnen de kring

zullendan' ï r, g °nderzoek valle"- De Kreoolse talen 7' i i. ' " ' ? eerst 111 aanmerking komen en wellicht

neming van T"r ?.Pgehelderd k,innen worden door waargekleurde volken. mel'ke M etappen der

van ÏZrl^r denke? dal ooit de eenzijdige theorie an Adam door zulk een onderzoek bevestigd zal worden

ïï^mUf 1 Waarl;eid °P - P-' tusserf de^ beide verschnLde Z°l ' inue" me" ',iet aan ««menwerking van Hm°Cht 8eI°Ven' Z°U ik "»« eerder d* ziensHoe Adam u Va" Z1J" Franse kolleSa w'"en delen,

de syntaxis der k'6" ee^> b,'jkt het best indien men let op

het niet Éuronp 7 u Waa''in da" toch het ''verst

alle strengheid .se kdraer va" die talen moest uitkomen. Bij • "gneid in de plaatsing der woorden - een gevolg van

wantin met 8'ngS' verv0e8ings™n - bij alle verdie fn h u ??mniISe eigenaardigheden van negertalen wijkt

Afrikaanse ofTf™ "t Wr * '»"«»

a nkaanse of Aziatiese inboorlingen. Reeds een blik op de

Qruitdrim jr°rselllli Verlal'nge" in welk™ »ls F''- Muller'.,

Wen BeS Sprlttch"'"sr'Chaft ïol,lüCI"l,i »»' -W I"

ta wordfT, T e"ke'e 'leZer tale" nauwkeuriger, an wordt het verschil nog groter: in welke taal die in aan-

»ar "de 'z f'T 7' ,P'mh,;"'le" heef> ■"« »P»ren ontdekt

na,meven f " . ,sl?ers ' P lx™ (lie 'l verl*"ld der woorden

«erf herhMU w! I, 'V0°'nje *" he' karakteri.

met dat substanH f ^ "drukking die geacht wordt dat substantief samen te gaan?2) Vi„dt men in het Neger-

Bant languagl, ufdonTmZZh™. G~ar °f the South-African Bantu with respeaÏUu^rLjl Vrt.ouns"! °f U'e Wh°'e raechanism of

Sluiten