Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben gezien dat we van de eerste kolonisten op at. J liomas te weinig weten om hun herkomst nader te bepalen maar ten opzichte van het Vaste Land (de z. g. Wilde Kust) en de Nederlandse Eilanden van West-Indië zijn wij beter ingelicht; daarom zal ik daarover het een en ander in herinnering brengen waaruit men kan nagaan uit welk gewest de eerste Nederlandse zeevaarders en volkplanters in de WestIndiese Archipel afkomstig waren.

Reeds in t laatst der 16de eeuw werd door Hollandse en A-euwse schippers druk handel gedreven op de Wilde Kust maar van de Zeeuwen weten wij dat zij er 't eerst vaste voet kregen 1). De Middelburgse en Vlissingse kooplieden Jan van Pere, van Rliee, de Moor, Lampsins, de Vries en van Hoorn lieten deze streken bevaren en beproefden met afwisselende uitslag er volkplantingen te stichten. De naam Nova Zelandia komt telkens voor, en van de eerste vestiging aan de Pomeroon is

ir-ii ,L Z1J' ult&ezonden was d°or Veere, Vlissingen en Middelburg. Abraham van Pere uit Vlissingen vroeg en verkreeg in 1627 vergunning om een 60-tal kolonisten naar Bei>ice over te voeren. Essequebo en Demerary waren insgelijks door t initiatief der Zeeuwen gegrondvest, en de Kamer van Zeeland meende zelfs het recht te hebben tot de vaart op de Wilde Kust met uitsluiting van alle anderen. Dit vermeende recht, 't eerst in 1634 verdedigd, heeft in 1750 aanleiding gegeven tot hevige en langdurige geschillen tussen de Kamer van Zeeland en de Vergadering der Tienen; in 1772 zijn de onenigheden herhaald, en al was ook noch het wettelike noch het morele recht aan Zeeuwse zijde, de aanspraken konden aannemelik klinken op grond van de feiten i). Immers de steden Middelburg, Vlissingen en Veere hadden, onder patronaat der staten van Zeeland, een tijd lang de kolonie Essequebo van de Westindiese Compagnie in bestuur overgenomen; de

') Het volgende is, waar geen andere bronnen zijn genoemd, ontleend aan Netscher, blz. 32, 38, 40, 41, 53, 78, 120 vlg., 139 v]g.

-) Hartsinck, Inschrijving van Guiana of de Wilde Kust in ZuidAmerika, Amsterdam, 1770, I, blz. 212 -256, spreekt uitvoerig van

patrnie en de|1?amer. van Zeeland "" <•« West-Indiese Com.

bezittingen had " Zeela"d l,e

Sluiten