Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet zo duidelik is 't kontingent dat de Duitse taal aan de woordenschat van het Negerhollands heeft geleverd. De spraakkunst der Herrnhutters (G. H.), niet die der Denen (G D ) spreekt wel van t aandeel dat het „niedersftchsisch" of „plattdeutsch bij liet tot stand komen der taal heeft gehad, maar voorbeelden of bewijzen worden niet aangehaald. Het is zeer de vraag of de Herrnhutters behoorlik onderscheid konden maken tussen onze taal en het Platduits. Wel komen er woorden niet een onmiskenbaar Duits uiterlik in de teksten voor, maar men kan niet uitmaken welke als vergissingen van de vertalers

werden" ' 'zTlfd^" f?. WeIke. we_rkelik door & Kreolen gebruikt werden t Zelfde geldt van de Deense, of verdeenste, woorden

(i tekst. De meeste van die woorden komen niet bij beide

groepen voor en dit wettigt het vermoeden dat de grote meer'

de heid inderdaad toeva'hge Germanismen en Danismen zijn.

Wbeeden zijn ,n de Duitse teksten: bedung (bemesten, N.

Hindi 2° 2fi m' r Ti u meSt)' hooVninU (hoop, N. T. H. ' ' 26; N- .T- D: ho°P). ordning N. T. H. Mrcs. t>, fn' plaes ble Plaes), pestilenz (pest, N. T. H. Mth

n t r-I,h- »»• >*•<>««*■

Mrr.« ' 1* qi n ' Denen : we&' swam O^ons, N. T. H. ,n | ' 36: Denen; sponsje) enz. Uit de Deense teksten k aa": Windig (lichtzinnig, Luth. Katech. blz. 4) onderkoop (omkopen, N. T. D. inhoudsopgave van Mth. 28 •<n> underkiöbe), skaem yt (verwijten N. T. D. Mth 11 20■ fenhutter» „ermt), li, aster J (va„ lieverlede V^r!

\ VSL Dee»« Hd efter tid) enz. enz.

f'!' °°ë VaIle".d «root is 'l aantal bastaardwoorden van Ir aan7»TPr0n8 /Y" Wj Üuitsers ^ Denen voorkomen ;

vragen I >° ",et te h°üg «eraam,i- Men kan

vmgen hoeverre die woorden binnengedrongen zijn door 'I

samenwonen met Fransen, met Hugenoten vooral, en in

I';1' Sl,r''ng wetenscha,ipelike wijze behandeld en wel i„ ,le ben ik v 'l,SS,e tah; va" dfi »'eer A. Verschuur; op zijn mededelingen

-té pC™M,idi5rn- W We8t;laams ""b ^ natuurlik K

heren Lamnsins ,'b " geraadpleegd. De kolonisten van de

maar voor L'md I l"!" °ng<'tw.jfeld niet slechts uit Walcheren, uit Vlaanderen. °°k "" '"'t g' 'V"" Distrikt Zeeland en

Sluiten